27.07.2022 г.

След одит на Сметната палата Комисията за защита на личните данни наложи на Агенцията по вписванията имуществени санкции за значителна сума. Това се посочва в писмо, получено в Сметната палата от Комисията за защита на личните данни.

Комисията е санкционирала Агенцията след извършения одит „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписванията регистри“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.  При него Сметната палата установи, че не е гарантирано спазването на принципите и изискванията на Общия регламент за защита на данните. Агенцията по вписванията предоставя незаверени преписи на актове на всяко лице, което ги поиска, без заличаване на личните данни, съдържащи се в тях. Така личните данни на повече от едно лице в актовете – за имотно състояние, имена, ЕГН, съпружески и родствени взаимоотношения, подписи и др., могат да станат обект на злоупотреба и да се нарушат правата на субектите на тези данни.

Със свое решение Сметната палата изпрати одитния доклад на Комисията за защита на личните данни на основание чл. 49, ал. 3 от Закона за Сметната палата за предприемане на съответни действия. Комисията се е сезирала въз основа на одитния доклад на палатата, извършила е своя проверка, при която е установила, че Агенцията по вписванията нарушава европейските изисквания и Закона за личните данни.

Това е пример за ползотворно сътрудничество между две контролни институции в България.