Ред за достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до председателя на Сметната палата, адрес: София, “Екзарх Йосиф”, №37

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща, а именно: president@bulnao.government.bg и   press@bulnao.government.bg

В тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

За връзка и устни запитвания:  тел.  02 981 75 43, e-mail: press@bulnao.government.bg

Лице за контакт: Силвия Булиева, тел. 02 8116 770

Работно време на Сметната палата: от 9.00 до 17.30 часа

Място за предоставяне на достъп: Сметна палата, ул. "Екзарх Йосиф" 37, ст. 413

Съгласно Закона за достъп до обществена информация:


Съдържание на заявлението за достъп

Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

2. описание на исканата информация;

3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по ал. 1, т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по ред, определен от съответния орган


Форми за предоставянето на достъп

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

1. преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

2. устна справка;

3. копия на материален носител;

4.копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите по ал. 1.

Когато предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация е по ал. 1, т. 4, се определят и техническите параметри за запис на информацията.
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово- говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма на достъп

Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:

1. за нея няма техническа възможност;

2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

В изброените случаите достъпът до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

Уточняване на заявлението за достъп

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.    

Допустимо удължаване на срока за предоставяне на достъп

Срокът за предоставянето на исканата информация може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.

В уведомлението се посочват причините за удължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Удължаване на срока във връзка със защита на интересите на трети лица

 Срокът за предоставянето на информация може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.

В случаите по ал. 1 съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението по чл. 24.

При изрично несъгласие от третото лице в срока по ал. 1 съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

Уведомяване на заявителя за липса на исканата обществена информация

Когато органът не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

Решение за предоставяне на достъп до обществена информация

В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

1. степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

2. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

3. мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

4. формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

5. разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Срокът не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Предоставяне на достъп до исканата обществена информация

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, органът изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът по ал. 2 и не се заплащат разходи по предоставянето.

Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането.

Отказ на заявителя от предоставения му достъп

В случаите на неявяване на заявителя в определения срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

Това не се прилага, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ

Списък по чл. 15 а, ал. 3 от ЗДОИ

Прочети повече

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ