Програма за одитната дейност

Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

Виж още
Съобщения за връчване

Виж още
Съобщения за връчване - общини

Виж още
Доклади

Виж още
Доклади - общини

Виж още
Финансови одити на ГФО

 

 

Виж още
Изпълнение на препоръките

Виж още
Изпълнение на препоръките - общини

Виж още
Отчети

Виж още
Списък на одитираните обекти

Виж още
Протоколи от заседания

Виж още
Контрол на обществените поръчки

Виж още