Програма за одитната дейност

Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

Виж още
Съобщения за връчване

Виж още резултати
Съобщения за връчване - общини

Виж още резултати
Доклади - общини

Виж още резултати
Доклади след приключили наказателни производства

Виж още резултати
Финансови одити на ГФО

 

 

Виж още
Изпълнение на препоръките

Виж още резултати
Изпълнение на препоръките - общини

Виж още резултати
Списък на одитираните обекти

Виж още резултати
Протоколи от заседания

Виж още резултати