392.6 KB 03.07.2017 г.
Ръководство за унифициране на последващия контрол в областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция (актуал.)
218.5 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с обявление по ЗОП
238.0 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на възлагане на обществена поръчка чрез ограничена процедура по ЗОП
235.5 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП
133.0 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по ЗОП
107.0 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по глава осма „а” от ЗОП
224.0 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог по ЗОП
81.0 KB 10.02.2016 г.
Контролен лист за извършване на проверка на проведена процедура „конкурс за проект” по ЗОП
318.5 KB 10.02.2016 г.
Ръководство за унифициране на последващия контрол в областта на обществените поръчки, упражняван от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция