Закон за Сметната палата

Виж още
Вътрешни актове

Виж още
Доклади и становища

Виж още
Други закони и нормативни актове

Закон за обществените поръчки (в сила от 15 .04.2016 г.)

Изборен кодекс

Закон за политическите партии

Закон за публичните финанси

Закон за вътрешния одит в публичния сектор

Закон за обществените поръчки (отм.)

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки

Виж още
Рамка за професионални становища на ИНТОСАЙ

Виж още
Бюджет на Сметната палата

Виж още
Доклади по чл. 65 от Закона за Сметната палата

Виж още