Сметната палата осъществява финансов контрол по Изборния кодекс.

За регистрацията си в ЦИК партиите представят удостоверение от Сметната палата за внесените си финансови отчети (по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии) за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация.

  • Сметната палата издава удостоверението въз основа на писмено заявление със свободен текст до председателя на институцията.

ЕРИК

  • Сметната палата подържа Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори.

Достъпът до ЕРИК е свободен и се осъществява през интернет страницата на институцията. В ЕРИК се публикуват:

1. наименованието, адресът, седалището, уставът на партията, представляващите я лица и ръководни органи (чл. 17 от Закона за политическите партии);

2. наименованието на коалицията и наименованието на инициативния комитет и имената на лицата, които ги представляват;

3. наименованието на партията, която е определена от коалицията да отговаря за приходите, разходите и счетоводната й отчетност;

4. имената на лицето или лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност;

5. имената на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

6. имената на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

7. декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на предоставените средства от кандидатите и от членовете на инициативните комитети;

8. наименованията на социологическите агенции и на рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които партиите, коалициите и инициативните комитети работят.

В 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания партиите, коалициите и инициативните комитети изпращат гореизброената информация на Сметната палата на хартиен и електронен носител за включване в регистъра.

Всяка новопостъпила по време на предизборната кампания информация партиите, коалициите и инициативните комитети са длъжни в 7-дневен срок да изпращат на Сметната палата, за да бъде включена в регистъра. За целта тя също трябва да се предостави на хартиен и електронен носител в палатата.

Финансиране и подпомагане на предизборната кампания

Финансирането на приходите и разходите, свързани с предизборната кампания, на стойност над 1000 лв., се извършва по банков път.

Задължения за деклариране

Когато общият размер на дарението от едно физическо лице или едноличен търговец надхвърли една минимална работна заплата, дарителят представя декларация по образец за произхода на дарените средства.

Когато общият размер на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, надхвърли една минимална работна заплата, той представя декларация по образец за произхода на средствата.

Забрани

Партия, коалиция или инициативен комитет във връзка с предизборната кампания не може да получава:

1. анонимни дарения под каквато и да е форма;

2. средства от юридически лица и от еднолични търговци;

3. средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;

4. средства от религиозни институции;

5. средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Субектите по т. 2 – 5 не може да предоставят във връзка с предизборната кампания движими и недвижими вещи за безвъзмездно ползване, както и безвъзмездни услуги под каквато и да е форма

Забранено е безплатното използване на публичен административен ресурс.

Отчет

До 30 работни дни след изборния ден лицето, което представлява партията или инициативния комитет, и лицата, които представляват коалицията, представят пред Сметната палата на хартиен и електронен носител отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка.

Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата. (чл. 172, ал. 1 и ал. 3 от ИК).

Средствата на кандидата или на член на инициативния комитет за предизборната кампания се отчитат в отчета на партията, коалицията или инициативния комитет.

Отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представяне, се смята за неподаден. Сметната палата определя условията и реда за отстраняване на неточности и непълноти.

Сметната палата публикува в ЕРИК отчетите на партиите, коалициите и инициативните комитети до 15-дни след изтичането на срока за представянето им.

Доставчици на услуги

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Заплащането се извършва предварително.

В срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. Информацията се предоставя по образец, утвърден от Сметната палата.

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват и на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник. Информацията се публикува на интернет страниците им в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Проверки

Когато размерът на дарените или предоставени средства от едно лице е над 1000 лв., Сметната палата извършва проверка за съответствие между размера на дарените или предоставени за съответната предизборна кампания средства и размера на доходите на лицето.

За извършване на проверката председателят на Сметната палата изисква информация от Националната агенция за приходите и други компетентни органи и институции. Проверяващите имат право на пряк достъп до техните електронни бази данни.

Сметната палата извършва одит за съответствие на участниците в изборите (политически партии, коалиции от политически партии, местни коалиции и инициативни комитети), когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв.

Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс

Виж още резултати
Отчитане на предизборната кампания

Виж още резултати
Въпроси и отговори

Виж още резултати
Информационни брошури в помощ на участниците в изборите

Виж още резултати
Одитни доклади - избори за европейски парламент

Виж още резултати
Одитни доклади - парламентарни избори

Виж още резултати
Одитни доклади - президентски избори

Виж още резултати
Одитни доклади - местни избори

Виж още резултати
Одитни доклади - частични избори

Виж още резултати
Съобщения за връчване по ИК

Виж още резултати