317.8 KB

Дадените шест препоръки са изпълнени изцяло

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Българския институт по метрология за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
381.0 KB

Дадени са три препоръки, които са изпълнени изцяло

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция “Железопътна администрация” за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
432.2 KB

Дадената препоръка е изпълнена

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при финансовото управление на публичните средства и дейности в Националния институт на правосъдието за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
406.3 KB

От дадените 24 препоръки, една от които е с 2 подпрепоръки, са изпълнени 15 препоръки и една подпрепоръка, 3 препоръки и една подпрепоръка са частично изпълнени, 2 препоръки са в процес на изпълнение, а 3 препоръки не са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одит „Ефективност и ефикасност на мерките предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове
502.0 KB

От дадените 5 препоръки, 4 са изпълнени и една е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитeн доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Върховния административен съд за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
683.9 KB

На министъра на младежта и спорта са дадени 8 препоръки (вкл. 2 под-препоръки), от които 1 препоръка е изпълнена, 2 - частично, 2-в процес на изпълнение и 3 -не са изпълнени; На изпълнителния директор на ДП БСТ са дадени 19 (вкл. 12 подпрепоръки), от които: 12 препоръки са изпълнени, 3 - частично, 2 -в процес на изпълнение, 2 -не са изпълнени

Доклад за резултатите от проверка за изпълнение на препоръките по одит на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
608.4 KB

От дадените 8 препоръки с общо 5 – 1 е изпълнена, 3 препоръки и 2 подпрепоръки са изпълнени частично, 1 препоръка и 2 подпрепоръки не са изпълнени и 1 препоръка и 1 подпрепоръка не подлежат на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит на изпълнение „Енергийна ефективност на сградите, притежавани и ползвани от органите на централната и местната власт” за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.
389.0 KB

От проверените 3 препоръки при третата проверка - 2 препоръки са изпълнени и 1 препоръка не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит одит на „БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
660.6 KB

При третата проверка е установено, че препоръка № 8 е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит одит на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
444.1 KB

От дадени 22 препоръки, 19 са изпълнени, 1 препоръка е в процес на изпълнение,2 са изпълнени частично

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националната художествена академия за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
556.5 KB

От дадените 17 препоръки и 11 подпрепоръки, е изпълнена 1 препоръка, 1 - частично, 3 - в процес на изпълнение, а 12 препоръки не са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства в Министерството на енергетиката за периода от 2017 г. до 2018 г.
433.9 KB

От дадени 18 препоръки, 17 са изцяло изпълнени, 1 препоръка е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
437.1 KB

От дадените девет препоръки 8 са изпълнени, 1 е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от проверка за изпълнение на препоръките при извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
601.6 KB

От 9 препоръки на министъра на туризма две са изпълнени, една е в процес на изпълнение, четири са частично изпълнени и две не са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит на изпълнението „Облекчаване на административната тежест за бизнеса в областта на туризма“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г
496.7 KB

На министъра на земеделието, храните и горите са дадени общо 5 препоръки, от тях 2 са изпълнени, 3 не са изпълнени. На изпълнителния директор на ДФЗ са дадени 4 препоръки, от тях една препоръка е изпълнена, 2 не са, една препоръка - частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит „Ефективност на предприетите мерки за облекчаване на административната тежест върху земеделските производители” за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
524.2 KB

На министъра на образованието и науката/изпълнителния директор на ИА ОПНОИР, министъра на труда и социалната политика и заместник-министър председателя са дадени общо 4 препоръки и 11 подпрепоръки, всички са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит „Програмирането и договарянето на помощта от ЕСФ допринася ли за постигане на целите на Националната програма за развитие: България 2020“ за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.