417.2 KB

От неизпълнените при първата проверка 3 препоръки към министъра на земеделието, 1 е изпълнена, 1 е частично изпълнена и 1 е в процес на изпълнение. От неизпълнените 3 препоръки към изп. директор на ДФ „Земеделие“, 1 е изпълнена и 2 са в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени при извършен одит „Ефективност на предприетите мерки за облекчаване на административната тежест върху земеделските производители” за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
490.2 KB

Дадените на министър-председателя на Република България 2 препоръки, едната от които с 6 подпрепоръки – са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени при одит „Ефективност на изпълнение на Оперативна програма „Добро управление“ - ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2019 г.
579.4 KB

От неизпълнени, частично изпълнени или в процес на изпълнение при първата проверка 14 препоръки и 4 подпрепоръки към министъра на здравеопазването: 6 препоръки и 3 подпрепоръки са изпълнени; 2 препоръки и 1 подпрепоръка са частично изпълнени и 6 препоръки са в процес на изпълнение.
От еизпълнени, частично изпълнени или в процес на изпълнение 6 препоръки и 1 подпрепоръка, към управителя на НЗОК: 4 препоръки и 1 подпрепоръка са изпълнени; 2 препоръки са в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Електронно здравеопазване“ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2016 г.
320.6 KB

Оценените като неизпълнени при предишната проверка 2 препоръки към министър-председателя на Р Бългрия, едната от които с 3 подпрепоръки, вече са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одит на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация” за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г.
400.6 KB

Дадените 6 препоръки са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавна агенция „Архиви“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
391.7 KB

Дадените 4 препоръки на ректора на МУ – София са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Медицинския университет – София за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
511.5 KB

След повторна проверка - 7 препоръки и 16 подпрепоръки са изпълнени и 2 препоръки не подлежат на изпълнение

Доклад за изпълнение на препоръките по одит „Ефективност на мерките и дейностите за подобряване на управлението на битовите отпадъци, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г.
527.6 KB

От дадените 2 подпрепоръки, 1 е изпълнена и 1 - частично

Доклад за изпълнение на препоръките по одит „Ефективност на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в изграждане и модернизиране на научноизследователската инфраструктура“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г
568.7 KB

След повторна проверка - 5 препоръки и 3 подпрепоръки са изпълнени, 1 препоръка е частично изпълнена и 1 препоръка не подлежи на изпълнение

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит „Мониторинг и оценка на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2018 г.
317.8 KB

Дадените шест препоръки са изпълнени изцяло

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Българския институт по метрология за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
381.0 KB

Дадени са три препоръки, които са изпълнени изцяло

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция “Железопътна администрация” за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
432.2 KB

Дадената препоръка е изпълнена

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при финансовото управление на публичните средства и дейности в Националния институт на правосъдието за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
406.3 KB

От дадените 24 препоръки, една от които е с 2 подпрепоръки, са изпълнени 15 препоръки и една подпрепоръка, 3 препоръки и една подпрепоръка са частично изпълнени, 2 препоръки са в процес на изпълнение, а 3 препоръки не са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одит „Ефективност и ефикасност на мерките предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове
502.0 KB

От дадените 5 препоръки, 4 са изпълнени и една е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитeн доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Върховния административен съд за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
683.9 KB

На министъра на младежта и спорта са дадени 8 препоръки (вкл. 2 под-препоръки), от които 1 препоръка е изпълнена, 2 - частично, 2-в процес на изпълнение и 3 -не са изпълнени; На изпълнителния директор на ДП БСТ са дадени 19 (вкл. 12 подпрепоръки), от които: 12 препоръки са изпълнени, 3 - частично, 2 -в процес на изпълнение, 2 -не са изпълнени

Доклад за резултатите от проверка за изпълнение на препоръките по одит на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
608.4 KB

От дадените 8 препоръки с общо 5 – 1 е изпълнена, 3 препоръки и 2 подпрепоръки са изпълнени частично, 1 препоръка и 2 подпрепоръки не са изпълнени и 1 препоръка и 1 подпрепоръка не подлежат на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит на изпълнение „Енергийна ефективност на сградите, притежавани и ползвани от органите на централната и местната власт” за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.