504.6 KB

От дадените 15 препоръки към министъра на културата, 2 препоръки са изпълнени, 2 -частично, 3 - в процес на изпълнение, 6 не са изпълнени.
От дадените 6 препоръки към директора на НИНКН, 2 са изпълнени, 2 - частично и 2 не са изпълнени..

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда“ за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
708.6 KB

На министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните са дадени общо 18 препоръки и 10 подпрепоръки, от които са изпълнени 11 препоръки и 9 подпрепоръки, не e изпълнена 1 препоръка и 1 подпрепоръка, частично е изпълнена 1 препоръка и 2 препоръки са в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Развитие, надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни и продукти“ за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.
491.6 KB

От дадените 4 четири препоръки, 3 препоръки са изпълнени и една е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Дирекция „Национална система 112“ за периода от 01.01.2015 г. до 31
502.0 KB

По трите дадени препоръки (в т.ч. 12 подпрепоръки) са предприети действия.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит на осъществявания контрол по сключването и изпълнението на концесионните договори в МТИТС за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
624.1 KB

От дадените общо 19 препоръки са изпълнени 6 препоръки и 2 подпрепоръки; не са изпълнени 2 препоръки и 2 подпрепоръки; частично са изпълнени 3 препоръки и 2 подпрепоръки, в процес на изпълнение - 1 препоръка и 1 подпрепоръка

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит на изпълнението на дейността на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.
798.6 KB

От министъра на здравеопазването са изпълнени 4 препоръки и 3 подпрепоръки, в процес на изпълнение са 10 препоръки и 1 подпрепоръка, частично изпълнена е 1 препоръка и 2 подпрепоръки и неизпълнени са 3 препоръки и 1 подпрепоръка.
От управителя на НЗОК са изпълнени 3 подпрепоръки, в процес на изпълнение са 4 препоръки и 1 подпрепоръка, частично изпълнена е 1 препоръка и неизпълнена е 1 препоръка

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Електронно здравеопазване“ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2016 г.
173.2 KB

От общо дадени пет броя препоръки всички са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Софийски градски съд за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
461.0 KB

Изпълнени са всичките 6 дадени препоръки

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Държавния музикален и балетен център – София за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
292.1 KB

Дадени десет препоръки, като две от тях са с общо 8 подпрепоръки. Шест препоръки и осем подпрепоръки са изпълнени и две препоръки са в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит „Ефективност на управлението и контрола на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 - 2020“ за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.
170.9 KB

От общо 9 препоръки са изпълнени осем и една препоръка е в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен Одит на „Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
183.5 KB

От дадените общо 7 препоръки, шест са изпълнени и една е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“ ЕАД за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
181.8 KB

От дадените осем препоръки седем са изпълнени изцяло и една препоръка не подлежи на изпълнение

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките от по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на ИА „Автомобилна администрация “за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г.
171.3 KB

Дадени са девет препоръки, от които седем са изпълнени изцяло и две препоръки не подлежат на изпълнение.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017
153.1 KB

Осъщественият повторно контрол по изпълнението на общо 6 препоръки показва, че са изпълнени.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад за извършен Одит на осъществявания контрол по изпълнението на концесионните договори в Министерството на околната среда и водите за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
187.1 KB

От проверените 5 препоръки, 2 са изпълнени, 1 препоръка е в процес на изпълнение и 2 препоръки не са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на неизпълнените препоръки по одитен доклад за извършен одит на „БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
161.1 KB

От общо дадени два броя препоръки всички са изпълнени.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Агенцията по обществени поръчки за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.