264.8 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Всички препоръки, дадени на министъра на младежта и спорта, са изпълнени.

Доклад за резултатите от изпълнение на препоръките от одит за съответствие на Министерството на младежта и спорта за периода 01.01.2020 - 30.06.2021 г.
567.6 KB

Изпълнени са: шестте препоръки до директора на РЗИ – Благоевград,, петте препоръки на директора на РЗИ – Бургас, шестте препоръки на директора на РЗИ – Кюстендил, петте препоръки на директора на РЗИ – Пловдив.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в РЗИ в Благоевград, Бургас, Кюстендил и Пловдив за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
196.4 KB

Дадената препоръка е изпълнена

Доклад за резултатите по изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Спортното училище „Генерал Владимир Стойчев“ - София за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
327.7 KB

От 8 препоръки на Главния изпълнителен директор на БП ЕАД,
7 са изпълнени и 1 не е изпълнена. Препоръката на министъра на транспорта и съобщенията не е изпълнена.

Доклад за резултатите по изпълнение на препоръките за одит за съответствие при финансовото управление на „Български пощи“ - ЕАД, за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2022 г.
365.1 KB

Дадената препоръка е изпълнена

Доклад за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавната агенция за бежанците към Министерския съвет за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
368.8 KB

Дадените две препоръки са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
451.0 KB

На ректора на УАСГ са дадени 14 препоръки, от които 13 са изпълнени изцяло и една е частично изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Университета по архитектура, строителство и геодезия за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
503.6 KB

Две препоръки са изпълнени и две препоръки са в процес на изпълнение

Доклад за изпълнение на препоръките по одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства в Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
605.3 KB

От 5 препоръки към министъра на транспорта и съобщенията, 3 са частично изпълнени и 2 са в процес на изпълнение. Две препоръки към изп. директор на ИААА не са изпълнени. Две общини са изпълнили всички препоръки, други две са изпълнили една препоръка, при три общини в процес на изпълнение е една препоръка, една община не е изпълнила нито една препоръка.

Доклад за втори последващ контрол за изпълнение на препоръките от одит: Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в Северозападния регион, за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г.
544.0 KB

От 10 препоръки към министъра на културата, две са частично изпълнени, една е в процес на изпълнение и пет са неизпълнени. От 4 препоръки към директора на НИНКН, две са изпълнени, една е в процес на изпълнение и една не е изпълнена.

Доклад за втори последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит на изпълнението „Опазване и поддържане на обекти на архитектурното наследство в градска среда “ за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
421.8 KB

Дадените две препоръки към министъра на труда и социалната политика са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за социална подкрепа и заетост“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
466.1 KB

От 7 препоръки, към министъра на околната среда и водите, са изпълнени 4 препоръки, 3 препоръки са в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит: „Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата“, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г.
395.1 KB

Във връзка със съществени промени, отнасящи се до определянето на „Автомагистрали“ ЕАД като възложител на обществени поръчки по смисъла на ЗОП, проверяваните препоръки не подлежат на изпълнение

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г. (2)
568.9 KB

От 3 препоръки 1 е изпълнена, 1 не е изпълнена и 1 - частично.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит на дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
416.4 KB

От 6 препоръки, 5 са изпълнени и 1 е изпълнена частично.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит на дейността на министъра на земеделието, храните и горите по упражняване на правата на държавата в държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
840.7 KB

От 10 препоръки към министъра на правосъдието е изпълнена 1, частично изпълнени 4, неизпълнени 4. От 6 препоръки към изп. директор на Агенцията по вписвания, изпълнена 1, частично изпълнени 2 , неизпълнени 4.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит на изпълнението „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписванията регистри“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.