382.6 KB

Всички препоръки са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националния институт за помирение и арбитраж за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
353.2 KB

Препоръките са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Фонд „Условия на труд“ за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
486.0 KB

На областния управител на ОА – София, са дадени 21 препоръки, от които 20 са изпълнени и 1е в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация – София за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
371.8 KB

На изпълнителния директор на Агенцията е дадена една препоръка, която е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Агенцията по вписванията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
663.6 KB

От общо дадените 27 броя препоръки, 15 препоръки са изпълнени, 4 препоръки са изпълнени частично и 8 препоръки не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките, дадени при извършен одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
542.3 KB

При повторната проверка: от 8 препоръки към министъра 2 са изпълнени, 1 - частично, 5 не са изпълнени. От 8 препоръки към изп. директор 2 са в процес на изпълнение, 3 - частично, 2 не са изпълнени, 1 не подлежи на изп.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
533.2 KB

От общо 16 препоръки, 12 препоръки са изпълнени, 1 препоръка е в процес на изпълнение и 3 препоръки не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства в Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
406.7 KB

Изпълнени са дадените 4 препоръки - 3 на главния директор на Главна дирекция „Охрана“ и една на министъра на на правосъдието

Доклад за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
459.8 KB

От дадените 6 препоръки на ректора на ВТУ, са изпълнени 5 и 1 препоръка не е изпълнена

Доклад за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
394.6 KB

От дадените 9 препоръки са изпълнени 5 препоръки и в процес на изпълнение са 4 препоръки

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националната галерия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
364.8 KB

След повторна проверка 1 препоръка не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит на „БДЖ - Tоварни превози“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
567.1 KB

Дадените 2 препоръки на министъра на труда и социалната политика са в процес на изпълнение. От дадените 8 препоъки на изп. директор на АСП са изпълнени 6, 2 са в процес на изпълнение. дадената препоръка на председателя на Държавната агенция за закрила на детето е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.
404.8 KB

От дадентие 7 препоръки, 6 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния музей „Земята и хората“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
420.7 KB

От дадени 12 препоръки са изпълнени 10 препоръки, 1 препоръка е частично изпълнена и 1 препоръка е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит „Ефективност на дейността по администриране на приходите от данък върху добавената стойност“ за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г.
430.8 KB

Препоръката, дадена на СД на НС ЕАД, е изпълнена, а другата, дадена на изпълнителния директор на НС ЕАД, е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит на „Напоителни системи“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
431.9 KB

От дадените 2 препоръки, едната е изпълнена, а от другата са изпълнени 4 подпрепоръки и 2 подпрепоръки са изпълнени частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.