660.6 KB

При третата проверка е установено, че препоръка № 8 е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на неизпълнени препоръките по одит одит на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
389.0 KB

От проверените 3 препоръки при третата проверка - 2 препоръки са изпълнени и 1 препоръка не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на неизпълнените препоръките по одит одит на „БДЖ - ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
437.1 KB

От дадените девет препоръки 8 са изпълнени, 1 е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
444.1 KB

От дадени 22 препоръки, 19 са изпълнени, 1 препоръка е в процес на изпълнение,2 са изпълнени частично

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националната художествена академия за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
556.5 KB

От дадените 17 препоръки и 11 подпрепоръки, е изпълнена 1 препоръка, 1 - частично, 3 - в процес на изпълнение, а 12 препоръки не са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства в Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
433.9 KB

От дадени 18 препоръки, 17 са изцяло изпълнени, 1 препоръка е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
601.6 KB

От 9 препоръки на министъра на туризма две са изпълнени, една е в процес на изпълнение, четири са частично изпълнени и две не са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит на изпълнението „Облекчаване на административната тежест за бизнеса в областта на туризма“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г.
496.7 KB

На министъра на земеделието, храните и горите са дадени общо 5 препоръки, от тях 2 са изпълнени, 3 не са изпълнени. На изпълнителния директор на ДФЗ са дадени 4 препоръки, от тях една препоръка е изпълнена, 2 не са, една препоръка - частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит „Ефективност на предприетите мерки за облекчаване на административната тежест върху земеделските производители” за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
524.2 KB

На министъра на образованието и науката/изпълнителния директор на ИА ОПНОИР, министъра на труда и социалната политика и заместник-министър председателя са дадени общо 4 препоръки и 11 подпрепоръки, всички са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит „Програмирането и договарянето на помощта от ЕСФ допринася ли за постигане на целите на Националната програма за развитие: България 2020“ за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.
450.3 KB

На министъра и на изп. директор на ДФ „Земеделие“-Разплащателна агенция, са дадени общо 10 препоръки, от които 3 са изпълнени, 3 - не са изпълнени, 3 - частично, една отпада

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит на изпълнението на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2017 г.
563.9 KB

От дадените общо 24 препоръки, една от които е с 2 подпрепоръки, са изпълнени 15 препоръки и една подпрепоръка, 3 препоръки и една подпрепоръка са частично изпълнени, 2 препоръки са в процес на изпълнение и 3 препоръки не са изпълнени

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит „Ефективност и ефикасност на мерките предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове” за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.
599.7 KB

От дадените 11 препоръки и общо 7 подпрепоръки, са изпълнени 2 препоръки и 3 подпрепоръки, не са изпълнени 2 препоръки и 2 (две) подпрепоръки, частично са изпълнени 2 препоръки и 1 подпрепоръка, 1 препоръка и 1 подпрепоръка са в процес на изпълнение, за 1 препоръка не може да бъде изразено становище относно степента на изпълнение

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит на изпълнението „Ефективност на дейността по събиране на публичните държавни вземания в Националната агенция за приходите“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2016 г.
1.2 MB

От дадените на МОСВ 9 препоръки и 6 подпрепоръки, 2 препоръки и 3 подпрепоръки са изпълнени, останалите - частично или в прочец на изпълнение; От дадените 2 препоръки на МЗХГ, 1 е изпълнена и 1 е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит на изпълнението „Ефективност на управлението на мрежата НАТУРА 2000 с цел защита на околната среда и местното население в зоните от мрежата“ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2018 г.
619.9 KB

На министъра са дадени 5 препоръки с общо 18 подпрепоръки. 3 препоръките и 8 подпрепоръки не са изпълнени, 2 препоръки са частично изпълнени. От дадентие 3 препоръки към ИА „Автомобилна администрация“ 1 е изпълненаи 2 не са изпълнени. От дадените 3 препоръки на кметовете на 19 общини препоръки, само в 3 общини са изпълнили всички препоръки, а 9 общини или 50 на сто от всички общини не са изпълнили нито една препоръкка.

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит на изпълнението „Оптимизиране на транспортната свързаност на областите в Северозападния регион“ за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г.
803.7 KB

От дадените 8 препоръки към министър-председателя, от които 2 препоръки са с общо 5 подпрепоръки, 6 препоръки 2 подпрепоръки са изпълнени и 2 препоръки и 3 подпрепоръки - не са изпълнени.
От дадените 10 препоръки и 5 подпрепоръки към председателя на ДАЕУ, 8 препоръки и 5 подпрепоръки са изпълнени, 1 препоръка - частично, 1 отпада

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация” за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г.
521.9 KB

На министъра на регионалното развитие и благоустройството са дадени 7 ) препоръки с общо 6 подпрепоръки, о които 1 препоръка е изпълнена, 2 препоръки са в процес на изпълнение, 2 препоръки и 5 подпрепоръки не са изпълнени, а 1 подпрепоръка отпада

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит „Условия за балансирано и устойчиво регионално развитие“ за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2016 г.