394.6 KB

От дадените 9 препоръки са изпълнени 5 препоръки и в процес на изпълнение са 4 препоръки

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Националната галерия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
364.8 KB

След повторна проверка 1 препоръка не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит на „БДЖ - Tоварни превози“ ЕООД за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
567.1 KB

Дадените 2 препоръки на министъра на труда и социалната политика са в процес на изпълнение. От дадените 8 препоъки на изп. директор на АСП са изпълнени 6, 2 са в процес на изпълнение. дадената препоръка на председателя на Държавната агенция за закрила на детето е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие на изпълнението на Плана за действие към Визията за деинституционализация за периода 2009 – 2015 г.
404.8 KB

От дадентие 7 препоръки, 6 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния музей „Земята и хората“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
420.7 KB

От дадени 12 препоръки са изпълнени 10 препоръки, 1 препоръка е частично изпълнена и 1 препоръка е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит „Ефективност на дейността по администриране на приходите от данък върху добавената стойност“ за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г.
430.8 KB

Препоръката, дадена на СД на НС ЕАД, е изпълнена, а другата, дадена на изпълнителния директор на НС ЕАД, е в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит на „Напоителни системи“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
431.9 KB

От дадените 2 препоръки, едната е изпълнена, а от другата са изпълнени 4 подпрепоръки и 2 подпрепоръки са изпълнени частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на „Автомагистрали“ ЕАД, в периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г.
578.4 KB

От дадените 9 препоръки с 10 подпрепоръки са изпълнени 4 препоръки и 4 подпрепоръки; частично изпълнени са 2 препоръки и 2 подпрепоръки и не са изпълнени 1 препоръка и 4 подпрепоръки

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит на изпълнението „Ефективност на мерките за борба с бедността“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г.
690.3 KB

От дадените 11 препоръки 4 са изпълнени ,5 препоръки са в процес на
изпълнение, 1 - не е подлежи на изпълнение, 1 - не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит на контрола по сключването и изпълнението на концесионните договори в Министерството на туризма за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
417.2 KB

От неизпълнените при първата проверка 3 препоръки към министъра на земеделието, 1 е изпълнена, 1 е частично изпълнена и 1 е в процес на изпълнение. От неизпълнените 3 препоръки към изп. директор на ДФ „Земеделие“, 1 е изпълнена и 2 са в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени при извършен одит „Ефективност на предприетите мерки за облекчаване на административната тежест върху земеделските производители” за периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2018 г.
490.2 KB

Дадените на министър-председателя на Република България 2 препоръки, едната от които с 6 подпрепоръки – са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени при одит „Ефективност на изпълнение на Оперативна програма „Добро управление“ - ос 1 „Административно обслужване и е-управление“, за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2019 г.
579.4 KB

От неизпълнени, частично изпълнени или в процес на изпълнение при първата проверка 14 препоръки и 4 подпрепоръки към министъра на здравеопазването: 6 препоръки и 3 подпрепоръки са изпълнени; 2 препоръки и 1 подпрепоръка са частично изпълнени и 6 препоръки са в процес на изпълнение.
От еизпълнени, частично изпълнени или в процес на изпълнение 6 препоръки и 1 подпрепоръка, към управителя на НЗОК: 4 препоръки и 1 подпрепоръка са изпълнени; 2 препоръки са в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Електронно здравеопазване“ за периода от 01.01.2012 г. до 30.06.2016 г.
320.6 KB

Оценените като неизпълнени при предишната проверка 2 препоръки към министър-председателя на Р Бългрия, едната от които с 3 подпрепоръки, вече са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките от одит на изпълнението „Прозрачност и публичност в дейността на държавната администрация и достъп до обществена информация” за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2018 г.
400.6 KB

Дадените 6 препоръки са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Държавна агенция „Архиви“ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
391.7 KB

Дадените 4 препоръки на ректора на МУ – София са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Медицинския университет – София за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
511.5 KB

След повторна проверка - 7 препоръки и 16 подпрепоръки са изпълнени и 2 препоръки не подлежат на изпълнение

Доклад за изпълнение на препоръките по одит „Ефективност на мерките и дейностите за подобряване на управлението на битовите отпадъци, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.“, за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2018 г.