457.5 KB

Дадените 12 препоръки на кмета на Общината са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Априлци, Област Ловеч, за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
444.4 KB

Дадените 5 препоръки на кмета на Община Полски Тръмбеш и 3 препоръки на ОбС-Полски Тръмбеш, са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Полски Тръмбеш за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
404.4 KB

При трета проверка - не са изпълнени 2 препоръки от кмета и 2 от общинския съвет, 1 - изпълнена частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Сандански за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
368.4 KB

При трета проверка - препоръката, дадена на кмета не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за одита за съответствие при администрирането на приходите по бюджета и на възникването и управлението на общинския дълг в Община Димитровград от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
457.7 KB

От 7 препоръки на кмета на общината, 6 са изпълнени и 1е в процес на изпълнение. От 3 препоръки на общинския съвет - 2 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение.

Доклад за контрол по изпълнение на препоръките от одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост в Община Раковски за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
426.9 KB

От 10 препоръки на кмета на общината: 1 е изпълнена,1 е частично изпълнена, 7 не са изпълнени и 1 не подлежи на изпълнение. Дадените пет препоръки на общинския съвет не са изпълнени.

Доклад за резултатие от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Първомай за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
412.2 KB

От 9 препоръки на кмета на общината, 8 са изпълнени и 1е изпълнена частично. Препоръките, дадени на ОбС-Криводол са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени при одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Криводол за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г.
375.5 KB

От дадените 3 препоръки на кмета, една препоръка е изпълнена частично и 2 препоръки са в процес на изпълнение. От дадените 3 препоръки на ОбС, 1 препоръка е изпълнена, 2 препоръки не са изпълнени

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Шумен за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
384.4 KB

От дадените 5 препоръки на кмета, 4 са изпълнени и една е в процес на изпълнение. Дадената препоръка на ОбС-Сливо поле е изпълнена частично

Доклад за резултати от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Сливо поле, Област Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
408.7 KB

От дадени 7 препоръки към кмета, 4 са изпълнени, 1- частично, 1- не е изпълнена и 1 не подлежи на изпълнение. Препоръките към ОбС са изпълнени

Доклад от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Разград от 01.01.2018 г.до 31.12.2019 г.
397.6 KB

На кмета на Община Криводол са дадени девет препоръки, които не са изпълнени; на Общинския съвет - Криводол са дадени, четири препоръки, които не са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Криводол за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2017 г.
525.0 KB

От дадените на кмета 8 препоръки, 4 са изпълнени, 2-частично, 2 -не са изпълнени; от дадените на Обс - Видин 3 препоръки,1 не е изпълнена, 2 - изпълнени частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки в Община Видин от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
420.4 KB

От дадените 12 препоръки на кмета, 6 са изпълнени, 1 е изпълнена частично, 4 са в процес на изпълнение, 1 не подлежи на изпълнение. От дадените две препоръки на ОбС – Сливо поле, 1 е изпълнена частично, 1 не подлежи на изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Сливо поле, Област Русе за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
467.7 KB

От 12 препоръки към кмета, 10 са изпълнени, една е частично изпълнена и една препоръка не е изпълнена. Две препоръки към ОбС-Чупрене, не са изпълнени

Доклад за втора проверка за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането на обществени поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Чупрене за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
377.5 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Раднево за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
386.5 KB

От дадените 6 препоръки 2 са изпълнени

Доклад за резултатите от трета проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствието при финансовото управление на община Сопот за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.