573.5 KB

Дадените 14 препоръки на кмета на Общината са изцяло изпълнени. От 3 препоръки на ОбС-Ветово - 2 са изпълнени и 1 е изпълнена частично.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ветово, област Русе за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
535.8 KB

От 14 препоръки на кмета – 11 са изцяло изпълнени, 2 са в процес на изпълнение и 1 не е изпълнена. От 5 препоръки на Общинския съвет, 4 са изпълнени и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Цар Калоян, Област Разград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
375.9 KB

Четвъртата проверка показва, че препоръката към кмета на Община Димитровград е в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета и на възникването и управлението на общинския дълг в Община Димитровград за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
393.4 KB

Третата проверка за изпълнение на пропоръките показва: че от кмета на общината и от общинския съвет са изпълнени всички препоръки.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост на Община Котел за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
369.7 KB

От кмета на общината и общинския съвет не са предприети мерки за изпълнението на препоръкише. От 5 препоръки на кмета на общината –4 не са изпълнени и 1 е изпълнена частично. Дадените 2 препоръки на общинския съвет не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Брезово за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
496.3 KB

От 11 препоръки на кмета на общината - 8 са изпълнени, 2 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена. От 7 препоръки на общинския съвет – 4 са изпълнени, 2 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена.

Доклад от последващ контрол за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Асеновград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
425.8 KB

От 10 препоръки на кмета на общината, 8 са изпълнени и2 са изпълнени частично. От 3 препоръки на общинския съвет, 1 е изпълнена и 2 са изпълнени частично.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Ардино за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
435.9 KB

От 10 препоръки на кмета на общината 2 са изпълнени, 5 са изпълнени частично и 3 не са изпълнени. От 4 препоръки на общинския съвет, 3 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Опан за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
429.6 KB

При четвъртата проверка от кмета на общината една препоръка е изпълнена частично. От общинския съвет една препоръка е изпълнена частично

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
370.5 KB

При втората проверка са изпълнени всички дадени препоръки

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Средец за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
419.4 KB

От 8 препоръки на кмета на Общината, 7 са изпълнени и 1е в процес на изпълнение. От 3 препоръки на ОбС, 2 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Бойчиновци, Област Монтана за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
416.8 KB

От 6 препоръки на кмета на Общината - 4 са изпълнени,1 е частично изпълнена и 1 не е изпълнена. От 2препоръки на ОбС - 1 е частично изпълнена и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръите от извършен одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Средец за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
445.2 KB

Изпълнени са всички препоръки, дадени на кмета на общината и на общинския съвет.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Лъки за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
415.3 KB

От 8 препоръки на кмета на общината, 3 са изпълнени, 2 са изпълнени частично и 3 не са изпълнени. От5 препоръки на ОбС - 2 са изпълнени и 3 не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Сунгурларе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
450.0 KB

Дадените 5 препоръки на кмета на Общината са изцяло изпълнени. Дадените 4 препоръки на ОбС-Гулянци са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Гулянци, Област Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
431.7 KB

От 10 препоръки на кмета на общината, 6 са изпълнени частично и 4 не са изпълнени. От 4 препоръки на ОбС, 3 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките при извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Опан за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.