233.9 KB

От общо седем препоръки, дадени на кмета на общината, две препоръки са изпълнени и пет препоръки не са изпълнени. Дадените на общинския съвет четири препоръки не са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад от извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград за периода от 01.01.2014 г.
158.6 KB

От дадените осем препоръки на кмета на Община Руен и четири препоръки на Общинския съвет - Руен, всички препоръки са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на бюджета на Община Руен за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. (втора проверка)
537.2 KB

От общо 26 препоръки, дадени на кметовете на проверените общини, изпълнението е както следва: изцяло са изпълнени 15 препоръки, една препоръка е изпълнена частично (Община Видин), четири се намират в процес на изпълнение (три – Община Видин; една – Община Монтана), пет препоръки не са изпълнени (една – Община Видин, три – Община Враца и една – Община Монтана) и една препоръка не подлежи на изпълнение (Община Монтана).
От дадените общо четири препоръки на Общинските съвети на одитираните общини, не е изпълнена препоръката, дадена на ОбС – Враца, като частично е оценено изпълнението на препоръката, дадена на ОбС – Видин, изпълнена е една препоръка и една препоръка не подлежи на изпълнение от ОбС – Монтана.

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество в общините: Видин, Враца и Монтана за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
502.6 KB

От 16 препоръки, дадени на кмета на общината, 13 са изпълнени и три препоръки са частично изпълнени. От 4 препоръки на ОбС-Балчик са изпълнени три и една препоръка е изпълнена частично.

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
468.9 KB

Изпълнени са всички дадени препоръки

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общински дейности на община Никола Козлево, област Шумен, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
409.4 KB

Изпълнени са всички дадени препоръки на кмета и ОбС

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад за извършен одит одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Черноочене за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
472.3 KB

От общо осем препоръки, дадени на кмета на общината, пет препоръки са изпълнени и три препоръки са изпълнени частично. От общо четири препоръки, дадени на Общинския съвет, една препоръка е изпълнена и три препоръки са изпълнени частично.

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на бюджета на Община Руен за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
453.9 KB

От общо десет препоръки, дадени на кмета на общината, пет препоръки са изпълнени, една препоръка е изпълнена частично и четири препоръки не са изпълнени. От общо пет препоръки, дадени на общинския съвет, една препоръка е изпълнена, една препоръка е изпълнена частично и три препоръки не са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на бюджета на Община Сандански за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
168.1 KB

Всички дадени препоръки на кмета на Общината и на Общинския съвет са изпълнени

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имоти на Община Созопол за периода от 01.01.2014 г. до
182.7 KB

От осем препоръки, дадени на кмета на общината, две препоръки са частично изпълнени и шест не са изпълнени. От дадените три препоръки на Общинския съвет, частично е изпълнена една и две препоръки не са изпълнени.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Твърдица за периода от 01.01.2014 г
227.0 KB

От дадените 17 препоръки на кмета на общината, 13 са изпълнени, една препоръка е в процес на изпълнение, две са частично изпълнени и една не е изпълнена. От дадените пет препоръки на председателя на ОбС, четири са изпълнени и една не е изпълнена.

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по Одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Годеч за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
402.5 KB

От общо 8 препоръки към кмета, 4 са изпълнени, 2 са изпълнени частично, 1 не е изпълнена и 1 е с отпаднала необходимост. От 3 препоръки към ОбС 1 е изпълнена, 1 е изпълнена частично и 1 е изпълнена

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по по одитен доклад за извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Стралджа за периода от 01.01.201
425.8 KB

От 6 препоръки към кмета, 5 са изпълнени, 1 препоръка е изпълнена частично. От дадените на ОбС 2 препоръки, 1 е изпълнена и 1 е изпълнена частично

Доклад за резултатите от контрол за изпълнение на препоръките по по одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на бюджета на Община Карлово за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
311.8 KB

От дадените 8 препоръки - 3 са изпълнени, 3 - частично 1 - в процес на изпълнение,1- не е изпълнена

Доклад за резултатите от последващия контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Камено за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
308.3 KB

От общо 10 препоръки към кмета, 9 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение. От дадените 2 препоръки на ОбС, 1 е частично изпълнена, 1-в процес на изпълнение

Доклад за резултатите от последващия контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Сухиндол за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г.
260.8 KB

От дадените 8 препоръки на кмета,5 са изпълнени, 2 не са изпълнени,една-частично. На ОбС-Бойница са дадени 4 препоръки, които са изпълнени

Доклад за резултатите от последващия контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Бойница за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г.