393.1 KB

Осъществената втора проверка за изпълнението на препоръките показа, че всички препоръки са изпълнени

Доклад за последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Стралджа за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
808.9 KB

От дадените 14 препоръки на кмета са изпълнени 3, частично - 5, не са изпълнени 6. От дадените 7 препоръки на ОбС - 3 препоръки са изпълнени, 2 - частично, 2 не са изпълнени

Доклад за последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при финансовото управление на Община Пирдоп за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
438.8 KB

Изпълнени са всички препоръки към кмета на общината. От ОбС-Искър, една препоръка е изпълнена и една не подлежи на изпълнение.

Доклад за последващ контрол за изпълнение на препоръките, дадени при одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Искър, Област Плевен за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
711.3 KB

От дадените 13 препоръки на кмета на общината 11 са изцяло изпълнени, една е в процес на изпълнение и една е частично изпълнена. Дадените три препоръки на ОбС - Хайредин са изпълнени.

Доклад за последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането на обществени поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Хайредин, Област Враца за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
464.8 KB

От 15 препоръки на кмета на общината, 3 са изпълнени, 3 са частично изпълнени и 9 не са изпълнени. На ОбС-Чупрене са дадени 2 препоръки, от които една е изпълнена частично и една не е изпълнена.

Доклад за последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането на обществени поръчки и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Чупрене за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
475.1 KB

От 15 препоръки към кмета на общината, 14 са изпълнени и една е в процес на изпълнение. Дадените 5 препоръки на ОбС-Луковит са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Луковит за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2019 г.
499.5 KB

От 6 препоръки към кмета на общината, две са изпълнени изцяло и четири - частично. От 3 препоръки към ОбС, една е изпълнена и две - частично.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при финансовото управление на Община Сопот за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
377.5 KB

При втората проверка за изпълнението на препоръките, дадената препоръка към кмета на Община Карлово и Общинския съвет - Карлово е изпълнена.

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одит за съответствието при изпълнението на бюджета на Община Карлово, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
411.6 KB

От 7 препоръки към кмета на общината, 6 са изпълнени и една не е изпълнена. И трите препоръки към Общинския съвет са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Костенец за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2016 г.
448.8 KB

От кмета на общината са изпълнени5 препоръки и една е изпълнена частично. От 2 препоръки на Общинския съвет-Кнежа, едната е изцяло изпълнена, а една - частично.

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Кнежа, Област Плевен за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
484.9 KB

От 8 препоръки към кмета на общината, са изпълнени 6, една е изпълнена частично и една не е изпълнена. От 4 препоръки към Общинския съвет - 2 са изпълнени, една е изпълнена частично и една не е изпълнена.

Доклад за резултатите от последващ контрол на изпълнението на препоръките от одит за съответствие при финансовото управление на община Куклен за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
468.3 KB

От 10 препоръки към кмета на общината, 9 са изпълнени и една е в процес на изпълнение. Препоръката към ОбС-Троян не е изпълнена.

Доклад за резултатите от последващ контрол на одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Троян, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
233.9 KB

От общо седем препоръки, дадени на кмета на общината, две препоръки са изпълнени и пет препоръки не са изпълнени. Дадените на общинския съвет четири препоръки не са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад от извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград за периода от 01.01.2014 г.
158.6 KB

От дадените осем препоръки на кмета на Община Руен и четири препоръки на Общинския съвет - Руен, всички препоръки са изпълнени.

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при изпълнението на бюджета на Община Руен за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. (втора проверка)
537.2 KB

От общо 26 препоръки, дадени на кметовете на проверените общини, изпълнението е както следва: изцяло са изпълнени 15 препоръки, една препоръка е изпълнена частично (Община Видин), четири се намират в процес на изпълнение (три – Община Видин; една – Община Монтана), пет препоръки не са изпълнени (една – Община Видин, три – Община Враца и една – Община Монтана) и една препоръка не подлежи на изпълнение (Община Монтана).
От дадените общо четири препоръки на Общинските съвети на одитираните общини, не е изпълнена препоръката, дадена на ОбС – Враца, като частично е оценено изпълнението на препоръката, дадена на ОбС – Видин, изпълнена е една препоръка и една препоръка не подлежи на изпълнение от ОбС – Монтана.

Доклад за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество в общините: Видин, Враца и Монтана за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.
502.6 KB

От 16 препоръки, дадени на кмета на общината, 13 са изпълнени и три препоръки са частично изпълнени. От 4 препоръки на ОбС-Балчик са изпълнени три и една препоръка е изпълнена частично.

Доклад за резултатите от последващ контрол по изпълнение на препоръките на одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Балчик за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.