419.4 KB

От 8 препоръки на кмета на Общината, 7 са изпълнени и 1е в процес на изпълнение. От 3 препоръки на ОбС, 2 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и при управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Бойчиновци, Област Монтана за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
416.8 KB

От 6 препоръки на кмета на Общината - 4 са изпълнени,1 е частично изпълнена и 1 не е изпълнена. От 2препоръки на ОбС - 1 е частично изпълнена и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръите от извършен одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Средец за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
445.2 KB

Изпълнени са всички препоръки, дадени на кмета на общината и на общинския съвет.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Лъки за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
415.3 KB

От 8 препоръки на кмета на общината, 3 са изпълнени, 2 са изпълнени частично и 3 не са изпълнени. От5 препоръки на ОбС - 2 са изпълнени и 3 не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Сунгурларе за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
450.0 KB

Дадените 5 препоръки на кмета на Общината са изцяло изпълнени. Дадените 4 препоръки на ОбС-Гулянци са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Гулянци, Област Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
431.7 KB

От 10 препоръки на кмета на общината, 6 са изпълнени частично и 4 не са изпълнени. От 4 препоръки на ОбС, 3 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките при извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Опан за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
395.6 KB

От кмета на общината и от общинския съвет са предприети мерки за изпълнението на всички препоръки

Доклад от последващ контрол за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и при управление и разпореждане с имущество на Община Твърдица за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
381.8 KB

От кмета на общината и от общинския съвет са изпълнени всички дадени препоръки

Доклад от последващ контрол за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Сандански за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
410.8 KB

От кмета на общината е изпълнена 1 препоръка, 2 препоръки са изпълнени частично и 1 препоръка не е изпълнена, а от общинския съвет - 2 препоръки са изпълнени частично и 1 не е изпълнена

Доклад за изпълнение на препоръките (втора проверка) по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението на имоти – общинска собственост на Община Котел за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
595.5 KB

От 12 препоръки на кмета на общината, 11 са изпълнени, 1 е в процес на изпълнение. Препоръките на Общинския съвет - Якимово, са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществените поръчки и управлението с общинско имущество на Община Якимово, Област Монтана за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
411.0 KB

От дадените 11 препоръки на кмета са изпълнени 10 и една - частично. От дадените 4 препоръки на ОбСБерковица са изпълнени 3 и една - частично

Доклад за резултатите от проверка за изпълнение на препоръките за одит за съответствие при възлагането и изпълнението на ОП и при придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество на Община Берковица от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
461.9 KB

От дадените 8 препоръки на кмета на Общината, 7 са изцяло изпълнени и 1 препоръка е в процес на изпълнение. Дадените 2 препоръки на ОбС-Русе са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Русе за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
432.1 KB

От дадените 3 препоръки на кмета на Общината, 2 са изпълнени и1е в процес на изпълнение. От дадени 3 препоръки на ОбС-Горна Оряховица, 2 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Горна Оряховица, Област Велико Търново за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
469.6 KB

Дадените 10 препоръки на кмета са изпълнени и дадените 4 препоръки на ОбС са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Хитрино, област Шумен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
416.2 KB

Изпълнени са дадените шест препоръки на кмета на общината и дадените две препоръки на общинския съвет.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Мирково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
512.4 KB

От 14 препоръки на кмета на общината – 4 са изпълнени, 5 са изпълнени частично и 5 не са изпълнени. От 7 препоръки на ОбС - 3 са изпълнени,1е изпълнена частично и 3 не са изпълнени.

Доклад за резултатите от осъществената втора проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Пирдоп за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.