427.5 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 13 препоръки на кмета на общината, 10 са изпълнени, 2 - частично и една не е изпълнена. От 9 препоръки на ОбС, 6 са изпълнени, 2 - частично и една не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките по извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в община Стамболово за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
364.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Дадените препоръки на кмета на община Ардино и на Общинския съвет – Ардино са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в община Ардино за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
340.3 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

11-те препоръки на кмета на Община Дряново са изпълнени. От 8 препоръки на ОбС - Дряново, 7 са изпълнени и 1 е в процес на изпълнение.

Доклад за резултатите по изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Дряново, Област Габрово за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
299.6 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 11 препоръки на кмета на Община Червен бряг, 3 са изпълнени, 1 е в процес на изпълнение и 7 не са изпълнени. 4 препоръки на ОбС-Червен бряг не са изпълнени.

Доклад за резултатите по изпълнение на препоръките за одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на община Червен бряг, област Плевен за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
394.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 10 препоръки на кмета на Общината 7 са изцяло изпълнени и 3 са в процес на изпълнение. От 6 препоръки на ОбС-Роман 3 са изпълнени и 3 не са изпълнени.

Доклад за резултатите по изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на община Роман, област Враца за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г.
445.2 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Дадените 13 препоръки на кмета на Община Каспичан и 5 препоръки на ОбС-Каспичан са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките от одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Каспичан, област Шумен за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
573.5 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Дадените 14 препоръки на кмета на Общината са изцяло изпълнени. От 3 препоръки на ОбС-Ветово - 2 са изпълнени и 1 е изпълнена частично.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Ветово, област Русе за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
535.8 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 14 препоръки на кмета – 11 са изцяло изпълнени, 2 са в процес на изпълнение и 1 не е изпълнена. От 5 препоръки на Общинския съвет, 4 са изпълнени и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Цар Калоян, Област Разград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
375.9 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Четвъртата проверка показва, че препоръката към кмета на Община Димитровград е в процес на изпълнение.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета и на възникването и управлението на общинския дълг в Община Димитровград за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
393.4 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Третата проверка за изпълнение на пропоръките показва: че от кмета на общината и от общинския съвет са изпълнени всички препоръки.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост на Община Котел за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
369.7 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От кмета на общината и общинския съвет не са предприети мерки за изпълнението на препоръкише. От 5 препоръки на кмета на общината –4 не са изпълнени и 1 е изпълнена частично. Дадените 2 препоръки на общинския съвет не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Брезово за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
496.3 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 11 препоръки на кмета на общината - 8 са изпълнени, 2 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена. От 7 препоръки на общинския съвет – 4 са изпълнени, 2 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена.

Доклад от последващ контрол за изпълнение на препоръките от извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Асеновград за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
425.8 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 10 препоръки на кмета на общината, 8 са изпълнени и2 са изпълнени частично. От 3 препоръки на общинския съвет, 1 е изпълнена и 2 са изпълнени частично.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Ардино за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
435.9 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

От 10 препоръки на кмета на общината 2 са изпълнени, 5 са изпълнени частично и 3 не са изпълнени. От 4 препоръки на общинския съвет, 3 са изпълнени частично и 1 не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Община Опан за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
429.6 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

При четвъртата проверка от кмета на общината една препоръка е изпълнена частично. От общинския съвет една препоръка е изпълнена частично

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград, за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
370.5 KB

Категория: Общини

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

При втората проверка са изпълнени всички дадени препоръки

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Средец за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.