469.6 KB

Дадените 10 препоръки на кмета са изпълнени и дадените 4 препоръки на ОбС са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Хитрино, област Шумен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
416.2 KB

Изпълнени са дадените шест препоръки на кмета на общината и дадените две препоръки на общинския съвет.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Община Мирково за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
512.4 KB

От 14 препоръки на кмета на общината – 4 са изпълнени, 5 са изпълнени частично и 5 не са изпълнени. От 7 препоръки на ОбС - 3 са изпълнени,1е изпълнена частично и 3 не са изпълнени.

Доклад за резултатите от осъществената втора проверка за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Пирдоп за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
475.0 KB

От дадените 12 препоръки на кмета са изпълнени 8, частично - 4. От дадените на Обс-Провадия 4 препоръки, 2 са изпълнени, 2 -не са изпълнени

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Провадия, Област Варна за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
375.3 KB

Всички препоръки са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост в Община Крумовград за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
416.0 KB

От 5 препоръки към кмета на общината, една е изпълнена, 3 са изпълнени частично и една не е изпълнена. От 3 препоръки на ОбС, 2 са изпълнени частично и една не е изпълнена.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост на Община Котел за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
412.6 KB

От 8 препоръки на кмета на общината 5 са изпълнени, 3 не са изпълнени. Трите препоръки към ОбС не са изпълнени.

Доклад за изпълнение на препоръките по одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Лъки за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
455.0 KB

Дадените препоръки са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Враца за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
404.0 KB

Всички дадени препоръки са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и дейности в Община Първомай за периода 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
433.3 KB

Всички препоръки са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит за съответствие при администрирането на приходите от местни данъци и такси и на управлението и разпореждането с имоти в Община Карнобат от 2015 г. до 2016 г.
392.9 KB

При трета проверка - от кмета на общината 2 препоръки са изпълнени, 1- частично; от общинския съвет - 2 препоръки са изпълнени и 1-частично

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките по одитен доклад за одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Благоевград от 01.01.2014 до 31.12.2015 г.
471.8 KB

От дадените на кмета 10 препоръки изцяло са изпълнени 9 и 1 препоръка не подлежи на изпълнение. Дадените 2 препоръки на ОбС-Монтана са изпълнени

Доклад за резултати от проверка за изпълнение на по одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Монтана за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
442.2 KB

Препоръките, дадени на кмета на Община Ловеч и на Общинския съвет-Ловеч са изцяло изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на бюджета и при възлагането и изпълнението на обществените поръчки на Община Ловеч за периода 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
457.8 KB

От 7 препоръки към кмета на Община Никопол, 5 са изцяло изпълнени,
1 е в процес на изпълнение, 1 не подлежи на изпълнение. От
четири препоръки към ОбС - Никопол, 3 са изпълнени и 1не подлежи на
изпълнение

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Никопол, Област Плевен за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
457.5 KB

Дадените 12 препоръки на кмета на Общината са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Априлци, Област Ловеч, за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
444.4 KB

Дадените 5 препоръки на кмета на Община Полски Тръмбеш и 3 препоръки на ОбС-Полски Тръмбеш, са изпълнени

Доклад за резултатите от последващ контрол за изпълнение на препоръките за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на Община Полски Тръмбеш за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.