Основна задача на Сметната палата е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните предприятия, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това.

Сметната палата приема годишна програма за дейността си, която се представя на Народното събрание в 7-дневен срок от нейното приемане. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до пет одита годишно извън предвидените в годишната програма.

Сметната палата изготвя доклади със становища за изпълнението на държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване, на бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ, които представя в Народното събрание.

Председателят на Сметната палата внася в Народното събрание:

- доклади със становища по отчетите за изпълнението на държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса и по бюджетните разходи на БНБ за предходната година;
- доклади със становища за извършени одити на бюджетни системи или със значими резултати за съответните бюджети и другите публични средства и дейности;
- одитните доклади за извършените одити по решение на Народното събрание.

При поискване от Народното събрание или от негова комисия Сметната палата предоставя конкретни одитни доклади.

До 30 септември на текущата година председателят на Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността й за предходната година.