1.2 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Медицинския университет - София за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.2 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на земеделието, храните и горите по упражняване на правата на държавата в държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
1.5 MB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г. и Становище на Сметната палата
2.4 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективност на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в изграждане и модернизиране на научноизследователската инфраструктура“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.
2.2 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на осъществявания контрол по сключването и изпълнението на концесионните договори в Министерството на туризма за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
4.7 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит на изпълнението „Управление на отпадъците от пластмаса” за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
2.3 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на „Напоителни системи” ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
3.0 MB

Категория: Управление на евросредства

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Мониторинг и оценка на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2019 г.
1.2 MB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад и Становище на Сметната палата по бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
2.0 MB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Специфичен одит

Одитен дколад за извършен одит на дейността на министъра на икономиката по упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
2.1 MB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит на „Ефективност на организацията и контрола на дейностите по водене и съхраняване на поддържаните от Агенцията по вписванията регистри“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
6.7 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Професионално обучение за възрастни“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
894.2 KB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
3.6 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективност на системата на психиатричното обслужване“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2019 г.
1.0 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Изпълнителната агенция “Железопътна администрация” за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2019 г.
903.2 KB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Патентното ведомство на Република България за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.