2.4 MB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.
1.7 MB
Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
850.0 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.2 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
661.7 KB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад и Становище за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
755.0 KB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдиет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
558.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Техническия университет, гр.София за 2021г.
1.3 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за одит за съответствие при сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки на АПИ за проектирането, изграждането и експлоатацията на е- система за такси за републиканска пътна мрежа от проектирането на системата до края на 2020 г.
1.2 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация – София за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
3.0 MB

Категория: Околна среда и земеделие

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за подпомагане на земеделски производители“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
1.1 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националната галерия за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2017 г.
1.1 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности в Националния музей „Земята и хората“ за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.
2.4 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Одит на изпълнение

Одитен доклад за извършен одит „Ефективно и прозрачно използване на публичните средства за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19 – мерки за социална подкрепа и заетост“ за периода от 01.02.2020 г. до 31.03.2021 г.
1.2 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Българската академия на науките за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
803.0 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Комисията за регулиране на съобщенията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
789.3 KB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.