1.1 MB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на правосъдието за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.0 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация Софийска област за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
982.9 KB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Агенцията по вписванията за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.3 MB

Категория: Образование, наука, спорт, култура, медии

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерството на младежта и спорта за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.3 MB

Категория: Външни и вътрешни работи, сигурност

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на дирекция „Миграция“ в Министерството на вътрешните работи за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
1.4 MB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад и Становище на Сметната палата за извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
1.4 MB

Категория: Държавен бюджет и финансова политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад и Становище на Сметната палата за извършен одит на отчета за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2021 г.
2.4 MB

Категория: Икономика и енергетика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на „Топлофикация София“ ЕАД за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.
1.7 MB
Одитен доклад за извършен одит на дейността на министъра на здравеопазването по упражняване правата на държавата в търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно участие в капитала за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г.
850.0 KB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Омбудсмана на Република България за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.
1.2 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад за извършен одит на бюджетните разходи на Българската народна банка и тяхното управление за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
661.7 KB

Категория: Здравеопазване и социална политика

Тип: Специфичен одит

Одитен доклад и Становище за изпълнението на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
755.0 KB

Категория: Съдебна власт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдиет за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2020 г.
558.8 KB
Одитен доклад за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Техническия университет, гр.София за 2021г.
1.3 MB

Категория: Регионално развитие и транспорт

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за одит за съответствие при сключване и изпълнение на договори за обществени поръчки на АПИ за проектирането, изграждането и експлоатацията на е- система за такси за републиканска пътна мрежа от проектирането на системата до края на 2020 г.
1.2 MB

Категория: Други институции и функции

Тип: Одит за съответствие при финансовото управление

Одитен доклад за извършен одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Областна администрация – София за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2021 г.