СМЕТНА ПАЛАТА

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯНие защитаваме парите на гражданите

Мисия на Сметната палата

Мисията на Сметната палата е да контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява ефективна, ефикасна и икономична одитна дейност, за да спомогне за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси.

Визия

Сметната палата, чрез непрекъснато подобряване на качеството на одитната дейност и развитие на професионалната компетентност, е независим гарант за доброто управление и отчетността в публичния сектор.

Външен изпит за одитори на Сметната палата

Сметната палата насрочва изпит за одитори, който е безплатен и отворен на всички желаещи да се развиват професионално във Върховната одитна институция. Изпитът ще се проведе на  13 юли 2024 г.

Списък с допуснатите до изпита може да видите тук

Всичко за изпита - прочетете тук

Рамка за професионални становища на ИНТОСАЙ
Рамка за професионални становища на ИНТОСАЙ
Международно признати професионални принципи и стандарти на INTOSAI - Международната професионална организация на ВОИ, които подпомагат Върховните одитни институции за качественото извършване на одит в интерес на  обществеността и други ключови заинтересовани страни.
Прочети още
Финансови одити
Обобщен доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата, осъществени през 2023 г.
Прочети още
Програма за одитна дейност за 2021 г.
Програма за одитна дейност за 2024 г.

Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

Прочети още
Отчет

Отчет за дейността на Сметната палата на Република България за 2023 г.

 

В срок до 30 септември на текущата година Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната година.

Прочети
Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК)
Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК)

КЪМ РЕГИСТЪРА

 

Сметната палата подържа Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори. В ЕРИК се публикува информация за участниците в изборите, за направените дарения и дарители, декларации за произхода на дарените средства, наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и PR - агенциите, с които участниците работят. В 5-дневен срок от старта на кампанията участниците изпращат информацията за включване в регистъра. Всяка новопостъпила информация се изпраща в 7-дневен срок. При публикуване на информацията в ЕРИК се спазват изискванията на Закона за защита на личните данни.

ОДИТНИ ДОКЛАДИ

Сметната палата извършва четири вида одити - финансови одити, одити за съответствие, одити на изпълнението и специфични одити, във всички области на обществения живот

144 години

Българската Сметна палата е една от първите институции след Освобождението. Нейното създаване е предвидено още в Търновската Конституция, приета през 1879 г. През 1880 г. Второто обикновено Народно събрание приема Закона за Върховната сметна палата. Той е обнародван в "Държавен вестник" на 20 декември 1880 г.

Прочети повече

СТУДЕНТСКИ СТАЖ В СМЕТНАТА ПАЛАТА

Сметната палата предлага възможности за студентски стаж с цел да подпомогне професионалната реализация на студентите, да развие практическите им умения, свързани с одитната, контролната и административната дейност и да ги насърчи да се развиват в професионалната област на одитната институция.

Виж повече