Сметната палата на Република България продължава традициите в бюджетния контрол на Върховната сметна палата, създадена със закон през 1880 г. и функционирала до 1947 г.

  • Чл. 91 от Конституцията на Република България гласи:
  • (1) Народното събрание избира Сметна палата, която осъществява контрол за изпълнението на бюджета.
  • (2) Организацията, правомощията и редът за дейност на Сметната палата се уреждат със закон.

Съгласно Закона за Сметната палата, приет на 22 януари 2015 г., Сметната палата се състои от председател, двама заместник-председатели и двама членове – по един от Института на дипломираните експерт-счетоводители и от Института на вътрешните одитори. Всички те се избират от Народното събрание за срок 7 години.

Нейната основна задача е да контролира надеждността и достоверността на финансовите отчети на бюджетните организации, законосъобразното, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства и дейности, както и да предоставя на Народното събрание надеждна информация за това.

Дейността й се осъществява въз основа на принципите:

1. независимост, обективност и добросъвестност;

2. професионализъм, почтеност и безпристрастност;

3. последователност и предвидимост;

4. публичност и прозрачност;

5. доверие, сътрудничество и конструктивност.

Сметната палата е независима при осъществяването на своята дейност и се отчита пред Народното събрание.

Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

Одитната дейност е организирана в дирекции. Към дирекциите има отдели и  изнесени работни места на територията на страната.

До 30 септември на текущата година Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната година.

Годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори.

Структура
Структура
Правна рамка
Правна рамка
Споразумения с институции
Споразумения с институции
Професионално развитие
Професионално развитие
Профил на купувача
Профил на купувача
Международна дейност
Международна дейност