08.12.2020 г.

Българската Сметна палата ще работи по този проект като младши партньор, а водеща ще е ВОИ на Хърватия. Това е вторият туининг проект, който двете ВОИ осъществяват съвместно за Република Северна Македония, като по първия ролите им бяха разменени. 

Вторият проект е продължение на реализацията на препоръките от първия – да се подобри външният одит в Северна Македония и неговата ефективност, включително чрез ползотворно сътрудничество на ВОИ с парламента, а освен това – да продължи хармонизирането на нормативната уредба и разработването на методологически инструменти, както и да се укрепи административният капацитет.

В изпълнението на проекта ще участват одитори и от ВОИ на Германия и Естония.

Проектът е на стойност 1.5 млн. евро и ще стартира от началото на следващата година по 4 компонента:

Компонент 1: Подобрена правна рамка, свързана с външния одит и подобрено стратегическо и годишно планиране на Сметната палата

Компонент 2: Подобрен административен капацитет и процеси за външен одит

Компонент 3: Подобрена функция за парламентарен контрол въз основа на представянето и обсъждането на одитните доклади

Компонент 4: Подобрена външна и вътрешна комуникация и ИТ, и капацитет за извършването на ИТ одит.