08.12.2020 г.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков и заместник-председателите Горица Грънчарова и Тошко Тодоров представиха Отчета за дейността на Сметната палата за 2019 г. пред Комисията по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание.

През изминалата година Сметната палата насочи дейността си в две направления – изпълнение на годишната програма за одитна дейност и подобряване на ефективността и качеството на работа на одиторите и служителите си, заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

През 2019 г. Сметната палата е извършила 308 одита, като преобладаващата част от тях са финансовите одити – 252. Коригирани са отклонения за 7,73 млрд. лева. Въпреки че това е  почти 3 пъти повече в сравнение с коригираните неправилни отчитания през 2017 г., то се дължи на отделни неправилни отчитания в малко на брой организации, както и на технически грешки, които обаче са в голям размер.

Отчетено бе също, че продължава тенденцията общините да поемат нови ангажименти над определения максимален праг. За тези нарушения на бюджетната дисциплина Сметната палата е сезирала АДФИ, която е извършила проверки и е наложила санкции.

При одитите за съответствие при финансовото управление – 33 бр. през 2019г., е констатирано, че  въпреки приетата адекватна на законодателството вътрешна нормативна уредба за системите за финансово управление и контрол, нейното прилагане не е ефективно. При одитите за съответствие на определянето и администрирането на приходите от  местните данъци и такси на 8 общини е установено, че продължава тенденцията на намаляване на събираемостта на местните данъци и такси, което влошава финансовото състояние на общините.

За първи път след одитите на изпълнението (11 бр.) и последващия контрол на изпълнение на препоръките по тях е установено, че те са допринесли не само до положителни промени при управлението на одитираните обекти, но и до реално подобряване на социалната среда и повишаване на качеството на живот на българските граждани. Сред тях са одитите за опазване и поддържане на обекти на  архитектурното  наследство  в градска среда, ефективността  на  управлението  на мрежата НАТУРА 2000,  ефективност  на  мерките   за   облекчаване   на административната  тежест  върху земеделските производители, прозрачност  и  публичност  в дейността    на    държавната администрация.

Специфичните одити, извършени от Сметната палата през 2019 г. , са 12, сред които и задължителните по Закона за Сметната палата. След одита на БДЖ „Товарни превози“ и последващия контрол по него е констатирано, че не е изпълнена нито една препоръка за подобряването на дейността на дружеството, затова Сметната палата се е възползвала от законовата си възможност да поиска персонална отговорност от ръководителя му.

След представянето на отчета председателят и заместник-председателите на Сметната палата отговориха на въпроси на членовете на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание.