08.12.2020 г.

Работната група за IT  одит на ИНТОСАЙ (WGITA)  проведе 29-та си годишна среща под формата на уебинар на тема - Представяне на опита на ВОИ  на шест държави при извършване на IT одити.

Уебинарът бе организиран от секретариата на WGITA, председателстван от ВОИ на Индия, съвместно с ВОИ на Унгария. От  Сметна палата на Република България участие в него взеха двама одитори от одитна дирекция „Одити на изпълнението“.

Направени бяха презентации за споделяне на опита при извършването на  IT одити  в различни сфери,  укрепването на мерките за информационната сигурност, електронното правителство и други актуални въпроси.

ВОИ на 52 държави са членове на WGITA. Тя е създадена на XIII INCOSAI в Берлин през 1989 г. с мисията да подпомага ВОИ в развитието на техните знания и умения за използване на одити, свързани с информационните технологии, чрез разработване на стандарти и предоставяне на информация и средства за обмен на опит, споделяне на най-добри практики и насърчаване на двустранно и регионално сътрудничество.