25.03.2022 г.

Шеста учебна визита по дейност 2.8.2 на туининг проекта „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол” се състоя от 21 до 25 март 2022 г.  в българската Сметна палата. В нея участваха представители на ВОИ на Република Северна Македония, водени от главния държавен ревизор на Република Северна Македония Максим Ацевски.

Целта на визитата бе да се подобрят практическите познания на одиторите и други служители  от ВОИ на Република Северна Македония в определени одитни области и подходи чрез обмяна на професионално ноу-хау и добри практики.

В рамките на дейностите по учебното посещение председателят на Сметната палата Цветан Цветков се срещна с главния държавен ревизор на Република Северна Македония Максим Ацевски. Двамата обсъдиха фазите на изпълнение на дейностите по туининг проекта, както и основните изменения,  включени в проекта на Закона за държавния одит по препоръки на експертите на туининг проекта, а също и други възможности за укрепване на съвместното сътрудничество.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков изрази подкрепата си за разширяване на оперативната и финансова независимост на ВОИ на Северна Македония. Той изрази и удовлетворение, че в резултат на дадени препоръки в рамките на дейности по туининга са изготвени и предложени за публично обсъждане законодателни промени, залегнали в проекта за нов Закон за държавния одит. Цветан Цветков подчерта убедеността си, че приемането на нормативни промени, осигуряващи необходимото ниво на независимост на ВОИ на Северна Македония, ще подпомогне ефективното изпълнение на задачите й като външен одитор на публичния сектор и ще засили ролята, стойността и ползите от дейността й. Независимостта на ВОИ е заложена като основен принцип в международните одитни стандарти. 

Главният държавен ревизор Максим Ацевски подчерта, че оценява високо подкрепата от туининг партньорите за разширяване на оперативната и финансова независимост на ВОИ, което е и още един положителен индикатор за успешното сътрудничество по проекта.

Цветан Цветков и Максим Ацевски се срещнаха с председателя на Народното събрание Никола Минчев. В срещата участваха Георги Ганев, председател на Подкомисията за контрол на публичните средства в Народното събрание и Лиляна Стоянова, съветник на главния държавен ревизор на ВОИ на Северна Македония. Основна тема на работната среща бяха възможностите за ползотворно сътрудничеството между парламента и Върховните одитни институции чрез разглеждане и обсъждане на одитните доклади в парламентарните комисии, като целта е да бъде постигнат по-ефективен контрол от страна на Народното събрание върху изпълнителната власт чрез резултатите от одитната дейност на ВОИ. Двамата ръководители на одитните институции запознаха председателя на българския парламент с основните цели и дейности на проекта.

В рамките на учебната визита се състояха серии от презентации, обучения, семинари, сесии с въпроси и отговори и дискусии за решаване на казуси с цел отблизо вникване в работата и процеса на българската Сметна палата.

Сътрудничеството на българската одитна институция с неправителствения сектор в областта на одитната дейност чрез използване на социологически проучвания и външни експерти в одитите, бе представено от К. Недялкова, главен одитор в одитна дирекция „Одит на изпълнението“.

Ролята и опита на българската Сметна палата при постигане на целите за устойчиво развитие бе споделен от Д. Касабова, началник отдел „Одит на средствата от ЕС“, дирекция „Одит на изпълнението“.

Предизвикателствата пред българската Сметна палата и усилията й за ефективна комуникация със заинтересованите страни, по-специално с медиите, бяха представени от Т. Куфова и В. Лазова, главни експерти – Връзки с обществеността в  Кабинета на председателя

Взаимодействието на Сметната палата с Народното събрание и с други държавни органи, както и значението на сътрудничеството на одитната институция с тях представи Кремена Цачева, директор, дирекция "Правно-нормативно осигуряване"