96.0 KB
Етичен кодекс на Сметната палата (нов)
418.9 KB
Правилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата
5.4 MB
Стратегия за развитие на Сметната палата за периода 2018-2022 година
110.5 KB
Стратегия за управление на риска в Сметната палата на Република България
739.9 KB
Указания за управление на риска в Сметната палата
646.2 KB
Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата
656.1 KB
Правилник за вътрешния трудов ред в Сметната палата
1.2 MB
Декларация за политика по информационна сигурност
884.6 KB
Вътрешни правила за организацията на хартиения и електронния документооборот с автоматизирана административна информационна система и дейността на учрежденския архив в Сметната палата
153.5 KB
Вътрешни правила за организацията на бюджетния процес в Сметната палата
325.5 KB
Правила за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата
32.8 KB
Статут на Звеното за вътрешен одит на Сметната палата
15.0 KB
Правила за формиране и изразходване на средствата по Специалния фонд за здравно и социално подпомагане на персонала на Сметната палата
179.9 KB
Правила за огласяване на информация за дейността на Сметната палата
49.0 KB
Комуникационна политика на Сметната палата
143.6 KB
Медийна политика на Сметната палата