423.6 KB
Првилник за устройството и организацията на дейността на Сметната палата (изм. от 04.05.2023 г.)
96.0 KB
Етичен кодекс на Сметната палата
459.5 KB
Правила за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата - изм. от 15 март 2023 г.
1.0 MB
Правилник за подбор, назначаване, обучение, оценка на трудовото изпълнение и професионалното развитие на служителите на Сметната палата
412.8 KB
Правила за създаване на условия за професионална ориентация и реализация на студенти чрез провеждане на студентски стаж в Сметната палата
102.8 KB
Приложения към правилата за студентските стажове
884.6 KB
Вътрешни правила за организацията на електронния и хартиения документооборот, дейността на учрежденския архив и използване и съхранение на печатите и щемпелите в Сметната палата
768.2 KB
Стратегия за управление на риска в Сметната палата
1.6 MB
Указания за управление на риска в Сметната палата
5.4 MB
Стратегия за развитие на Сметната палата за периода 2018-2022 година
153.5 KB
Вътрешни правила за организацията на бюджетния процес в Сметната палата
253.2 KB
Статут на Звеното за вътрешен одит
15.0 KB
Правила за формиране и изразходване на средствата по Специалния фонд за здравно и социално подпомагане на персонала на Сметната палата
179.9 KB
Правила за огласяване на информация за дейността на Сметната палата
259.3 KB
Комуникационна политика на Сметната палата
143.6 KB
Медийна политика на Сметната палата