СМЕТНА ПАЛАТА

СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯНие защитаваме парите на гражданите

Мисия на Сметната палата

Мисията на Сметната палата е да контролира изпълнението на бюджета и управлението на други публични средства и дейности, като осъществява ефективна, ефикасна и икономична одитна дейност, за да спомогне за подобряване на управлението и отчетността на публичните ресурси.

Визия

Сметната палата, чрез непрекъснато подобряване на качеството на одитната дейност и развитие на професионалната компетентност, да бъде независим гарант за доброто управление и отчетността в публичния сектор.

ОДИТНИ ДОКЛАДИ

Сметната палата извършва четири вида одити - финансови одити, одити за съответствие, одити на изпълнението и специфични одити, във всички области на обществения живот

Рамка за професионални становища на ИНТОСАЙ
Рамка за професионални становища на ИНТОСАЙ

INTOSAI - Международната професионална организация на ВОИ увеличава доверието във външния одит чрез установяване на международно признати професионални принципи и стандарти, които вдъхновяват и подпомагат Върховните одитни институции за качественото му извършване в интерес на  обществеността и други ключови заинтересовани страни.

Прочети още
ГФО на политическите партии за 2020 г.
ГФО на политическите партии за 2020 г.

До 31 март всяка година политическите партии представят в Сметната палата финансов отчет за предходната година и списък на  дарителите, които се публикуват на интернет страницата до 15 април. В 6-месечен срок след това институцията извършва одит.

Прочети още
Подаване на информация за ЕРИК
Подаване на информация за ЕРИК

Указания за подаване на информация в Сметната палата за участие в изборите, в началото и по време на предизборната кампания, и образци на писма, декларации, заявления

Прочети още
Програма за одитна дейност за 2021 г.
Програма за одитна дейност за 2021 г.

Сметната палата приема годишна програма за одитната си дейност. Народното събрание може със свое решение да възлага на Сметната палата да извършва до 5 одита годишно извън предвидените в годишната програма.

Прочети още
Отчети за дейността за Сметната палата
Отчети за дейността за Сметната палата

До 30 септември всяка година Сметната палата внася в Народното събрание отчет за дейността си за предходната година.

Прочети още
Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК)
Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК)

Сметната палата подържа Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в съответния вид избори. В ЕРИК се публикува освен основна информация за участниците в изборите, и имената на дарителите, видът и размерът на направените дарения, декларации за произхода на дарените средства, наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за връзки с обществеността, с които участниците работят. В 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания участниците в изборите изпращат гореизброената информация на Сметната палата на хартиен и електронен носител за включване в регистъра. Всяка новопостъпила по време на предизборната кампания информация се изпраща в 7-дневен срок, за да бъде включена в регистъра.

Вход

140 години

Българската Сметна палата е една от първите институции след Освобождението. Нейното създаване е предвидено още в Търновската Конституция, приета през 1879 г. През 1880 г. Второто обикновено Народно събрание приема Закона за Върховната сметна палата. Той е обнародван в "Държавен вестник" на 20 декември 1880 г.

Прочети повече

Туининг

Сметната палата на Република България изпълнява туининг проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол“ с бенефициенти ВОИ и парламентът на Република Северна Македония. Това е вторият туининг проект, който двете ВОИ осъществяват съвместно за Република Северна Македония. 

Прочети повече