Сметната палата предлага възможност за провеждане на  студентски стажове с цел  подпомагане на професионалната реализация на студентите и развитието практически умения, свързани с одитната, контролната и административната дейност, както и да ги насърчи да се развиват в професионалната област на одитната институция.

 

За провеждане на стаж могат да кандидатстват български студенти, които се обучават в български или в чуждестранни висши училища, както и чуждестранни студенти, които се обучават в български висши училища, в професионалното направление и/или специалността, които се изискват съгласно текста на публикуваните обявления

 

Студентите трябва да са с непрекъснати студентски права към момента на кандидатстване.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СТАЖ:

 

1. Заявление за провеждане на стаж в Сметната палата по образец;

2. Уверение или друг документ, издаден от висшето учебно заведение, който да съдържа информация за: професионално направление, специалност, образователно-квалификационна степен, курс, форма на обучение, факултетен номер;

3. Мотивационно писмо, в което кандидатът да изложи: своето желание за провеждане на стаж в Сметната палата; в каква професионална област би желал да се реализира след дипломирането си и какви са мотивите за това;

4. Копие от диплома за завършено предходно висше образование (при наличие на такава);

5. Копия от документи за придобита квалификация, владеене на чужд език или друга правоспособност (при наличие на такива);

6. Кратка препоръка, изготвена от ръководителя на катедрата или научния ръководител, за академичните и личностни качества и кръга от интереси на кандидатите (по преценка на кандидатите);

7. Допълнителни документи, свързани с някои специфични изисквания, предложени от ръководителите на структурни звена и посочени в обявлението за провеждане на стаж.

Получените заявления за провеждане на стаж и приложените към тях документи се регистрират в Сметната палата, извършва се проверка на приложените към тях документи, след което следва процедура по одобрение съгласно Правила за създаване на условия за професионална ориентация и реализация на студенти чрез провеждане на студентски стаж в Сметната палата.

 

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ ПО ВРЕМЕ НА СТАЖА

 

Ще се запознаете с:

  • с устройството, функциите на дейността на Сметната палата;
  • с функционалните отговорности и естеството на работа в структурното звено;
  • с основни нормативни документи.

Ще оказвате съдействие в работата на служителите при определени дейности и задачи.

Ще изградите умения за работа в екип.    

Ще провеждате стажа под ръководството на наставник.

 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТАЖА

Студентският стаж приключва с формуляр за отразяване на постигнатите резултати от наставника и удостоверение за приключен стаж.

 

За контакт: Отдел „Човешки ресурси“:

телефони: 02/ 9357 425/ 545

E-mail: hrdept@bulnao.government.bg

 

 

 

Правила за кандидатстване и подбор, образец на заявление

Виж още резултати
Обявления за стажантски позиции за 2024 г.

Виж още резултати