Одитна дирекция I "Финансови одити"

Директор: Т. Багашка
Отдел 1 " Централни органи и държавни висши училища";
Отдел 2 "Централни органи и държавни висши училища";
Отдел 3 - "Местни органи".

Одитна дирекция I "Одити за съответствие при финансовото управление"

Директор: Р. Данова
Отдел 1 " Централни органи";
Отдел 2 "Централни органи";
Отдел 3 - "Местни органи".

Одитна дирекция "Одити на изпълнението"

Директор: Росена Гаджева
Отдел 1 "Одит на изпълнението";
Отдел 2 "Одит на изпълнението на средства от Европейския съюз".

Одитна дирекция II "Финансови одити"

Директор: Ю. Качкова
Отдел 1 " Централни органи";
Отдел 2 "Местни органи";
Отдел 3 - "Местни органи".

Одитна дирекция II "Одити за съответствие при финансовото управление"

Директор: П. Михайлова
Отдел 1 " Централни органи";
Отдел 2 "Централни органи";
Отдел 3 - "Местни органи".

Одитна дирекция "Специфични одити"

Директор: Е. Перчева
Отдел 1 "Политически партии";
Отдел 2 "Други специфични одити".