ЗОП-2017-005/Публично състезание

23.10.2017

„Доставка на  компютърна техника, разделена на 4  обособени позиции ”  както следва:

Обособена позиция 1 “Доставка и внедряване на Сървърни модули за разширение на блейд сървърна система HP c7000”;

Обособена позиция 2 “Доставка на настолни компютри и монитори“

Обособена позиция 3 “Доставка на преносими компютри”;

Обособена позиция 4 “Доставка и внедряване на Разширение памет за Blade  сървъри”

Виж още
ЗОП-2018-001/Публично състезание

"Доставка на компютърна техника по обособени позиции"

Виж още
ЗОП-2018-002/Публично състезание

„Доставка на TEMPEST SDIP-27 Level A сертифицирано компютърно оборудване”

Виж още
ЗОП-2018-003/Договаряне без предварително обявление

Техническа поддръжка на софтуерен продукт „Pentana” по две обособени позиции: Обособена позиция 1 Поддръжка на лицензи за софтуерен продукт „Pentana”; Обособена позиция 2 Поддръжка на автоматизирани работни документи за софтуерен продукт „Pentana” и оптимизация на модул Търговски дружества в софтуерен продукт „Pentana”

Виж още
ЗОП-2018-004/Договаряне без предварително обявление

„Осигуряване на превозни документи  (абонаментни карти) за обществен градски транспорт за 2019 г. на територията на Столична община за служители на Сметната палата“

Виж още
ЗОП-2019-001/Публично състезание

“Доставка  на активна нетна електрическа енергия и  избор на  координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Сметната палата“

Виж още
ЗОП-2019-002/Публично състезание

„Доставка чрез покупка на нов автобус 30+1 места за нуждите на Сметната палата на Република България"

Виж още
ЗОП-2019-003/Открита процедура

"Доставка на компютърна техника по обособени позиции"

Виж още
ЗОП-2019-004/Договаряне без предварително обявление

"Доставка на топлинна енергия за административните сгради на Сметната палата в гр. София и гр. Враца, за срок от 2 години, по обособени позиции"

Виж още
ЗОП-2019-005/Публично състезание

„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за нуждите на Сметната палата на Република България“.

Виж още
ЗОП-2019-006/Договаряне без предварително обявление

„Доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция за сградите на Сметната палата в гр. София и страната по обособени позиции“

Виж още
ЗОП-2019-007/Публично състезание

„Доставка чрез покупка на три броя нови хибридни автомобили за нуждите на Сметна палата на Република България“.

Виж още