Сметната палата предоставя нови възможности за желаещите да станат одитори и насрочва изпит - безплатен и отворен на всички, които искат да се развиват професионално във Върховната одитна институция. Срокът за подаване на документите за явяване на изпита е 28 юни, а самият изпит ще се проведе на 13 юли 2024 г. 

 

Мястото на провеждане на изпита е:    Тестови център на УНСС, 1700 София, район „Студентски“, ул. „8-ми декември“ № 19, УНСС. Начало - 10 часа.

 

Списък с допуснати до изпита за одитори на 13 юли 2024 г.

 

Изпитът има четири форми и кандидатите могат да изберат на коя от тях  да се явят – „Финансов одит“, „Одит за съответствие“, „Одит на изпълнение“ или „Специфични одити“.

 

Успешно издържалите изпита за одитори на Сметната палата ще получат удостоверение, което им дава възможност да кандидатстват след това в конкурсите за одиторски длъжности в институцията, по-високи от длъжността „стажант-одитор“. 

 

Това е напълно нова възможност за кариерно развитие, която дава Сметната палата. Съгласно чл. 26, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата, за одитор в Сметната палата се назначава лице, което е преминало успешно изпита за одитор на Сметната палата или притежава сертификат за одитор.

 

Изпитът за одитори на Сметната палата удостоверява знанията относно одиторските стандарти и законодателството в публичния сектор на бъдещите кандидати в конкурси за одитори според Рамката за професионална компетентност на ИНТОСАЙ (Международна организация на Върховните одитни институции).

 

Сметната палата предлага и безплатни обучения за кандидатите да се явят на изпита за одитори. По-долу може да се запознаете с графика за обученията.

 

 

УТОЧНЯВАЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЛЕСНЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ:

 

Кандидатите за явяване на изпит за одитори на Сметната палата подават следните документи:

 

1. заявление за участие - по образец, съгласно Приложение № 1;

2. декларация за обстоятелствата по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Правилата за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата (Правилата) - по образец, съгласно Приложение № 2.

3. документ за завършено висше образование - копие;

4. документ, доказващ три години трудов или служебен стаж съгласно Правилата - копие;

 

Копията на представени документи следва да бъдат подписани (вярно с оригинала) от кандидата.

 

Обръщаме Ви внимание, че съгласно чл. 5 от Правилата за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата не се допуска до явяване на изпит за одитори на Сметната палата кандидат, за когото е установено някое от следните обстоятелства:

 

1. не е представен някой от изискващите се документи по чл. 4 от настоящите правила;

2. не са подписани всички представени документи;

3. в подадените документи е налице несъответствие между личните данни на кандидата (имена, ЕГН, номер на лична карта);

4. не са попълнени всички реквизити на документите;

5. документите са получени след срока, определен по реда на чл. 3, ал. 2, т. 4 от настоящите правила.

 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА ЗА ОДИТОРИ

 

Заповед за организиране на изпит за одитори на Сметната палата

       

Правила за условията и реда за провеждане на изпит за одитори на Сметната палата 

 

Зявление за участие на изпит за одитори (изтегляне на образеца)

 

Декларация за обстоятелства по чл. 2  ал. 1  т. 1  от Правилата (изтегляне на образеца)

 

Конспект за формата "Финансови одити" за изпита за одитори

 

Конспект за формата "Одити за съответствие" за изпита за одитори

 

Конспект за формата "Специфични одити" за изпита за одитори

 

Конспект за формата "Одити на изпълнение" за изпита за одитори

 

График на обученията за изпита за одитори

 

Изпитна комисия за провеждане на изпита

 

АКТУАЛНИ КОНКУРСИ В СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА ДЛЪЖНОСТИ