6.2 MB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 31.12.2011 г.
3.7 MB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 31.12.2012 г.
5.6 MB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 31.12.2013 г.
4.0 MB
Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Сметната палата към 31.12.2014 г.
2.2 MB
Сборна оборотна ведомост на Сметната палата към 31.12.2011 г.
1.5 MB
Сборна оборотна ведомост на Сметната палата към 31.12.2012 г.
1.8 MB
Сборна оборотна ведомост на Сметната палата към 31.12.2013 г.
1.9 MB
Сборна оборотна ведомост на Сметната палата към 31.12.2014 г.
27.2 MB
Доклад относно резултатите от одита на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011,2012,2013 и 2014 г. на Комисията за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011,2012,2013 и 2014 г.
3.9 MB
Становище на председателя на Сметната палата относно одиторски доклад на Комисията за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011,2012,2013 и 2014 г.