В изпълнение на дейностите по Туининг проект „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол” бе проведен уебинар и изготвена и публикувана брошура за комуникацията със заинтересованите страни.

Краткосрочни експерти от Сметната палата на Република Хърватия продължиха с изпълнението на дейностите в рамките на Туининг проекта „Подобряване на външния одит и парламентарния контрол” в Република Северна Македония.  

През месеците май и юни 2021 г. в рамките на Дейност 2.2 “Изготвяне на доклад за анализ с препоръки за подобряване на взаимодействието на Сметната палата със съответните заинтересовани страни", последователно бе извършено проучване чрез попълване на въпросник, организиран уебинар, както и бе публикувана брошура относно значимостта на комуникацията между Сметната палата на Република Северна Македония и съответните й заинтересовани страни.    

Организиран бе уебинар на тема „Подобряване на взаимодействието на Сметната палата на Република Северна Македония със заинтересованите страни“. Участие в него взеха 46 участника, 17 от които представители на заинтересовани страни, както и представители на Делегацията на ЕС в Република Северна Македония и служители на Сметната палата на Република Северна Македония. По време на уебинара бяха обсъдени значението на комуникацията с вътрешните и външните заинтересовани страни с оглед постигането на по-голяма ефективност, прозрачност и отчетност на публичния сектор и качество на публичните услуги и по този начин - качество на живот на всички граждани.       

Участниците в уебинара бяха запознати с взаимодействието между Върховните одитни институции и техните заинтересовани страни, очакванията и ползите от добре установените комуникационни процеси, ролята и значението на Сметната палата на Република Северна Македония и настоящите й комуникационни процеси. По време на уебинара бяха представени и резултатите от проучване, проведено сред заинтересованите страни на Сметната палата на Република Северна Македония.     

Брошурата „Комуникация на Сметната палата на Република Северна Македония със заинтересованите страни“ е достъпна на английски език на адрес:  
https://dzr.mk/en/tvining-twinning