Представители на ВОИ на Република Северна Македония посетиха с учебна цел българската Сметната палата от 8 до 12 ноември   в рамките на Компонент 2 “Подобрен административен капацитет и процеси за външен одит”, дейност 2.8.2. 4 Организиране на до 6 учебни посещения до страна членка.

Учебните занятия бяха открити от председателя на Сметната палата Цветан Цветков, а тук бяха и заместник-председателят Тошко Тодоров, Вяра Ангелова, директор на дирекция „Международна дейност и проекти“, която е и младши ръководител на проекта от страна на българската институция и Детелина Хаджиева, ръководител на Компонент 1.

Сред присъстващите от ВОИ на Република Северна Македония бяха Орхан Адеми, заместник главен одитор, Бранислав Гулев, главен съветник одитор, помощник главни одитори, одитори, както и Таня Яневска, помощник главен одитор, ръководител на проекта за ВОИ на РС Македония.

Целта на учебното посещение бе подобряване на практическите познания на одиторите от ВОИ на РС Македония и на други участници в конкретни одитни сфери, дискусии за решаване на проблеми със сравнителен подход и задълбочено проучване на процесите и практиките на партньорски институции на държавите-членки чрез презентации и разглеждане на казуси.

Темите функционална и организационна независимост на Сметната палата на Република България и споразумения за сътрудничество с други държавни институции представи  Кремена Цачева, директор на дирекция Правно-нормативно осигуряване.

С процеса по подбор и назначаване и професионалното развитие на служителите и одиторите в Сметната палата участниците бяха запознати от Даниела Смиленова, началник на отдел „Човешки ресурси“.

Процедурата по изготвяне на бюджета на Сметната палата на България – етапите на подготовка, времевата рамка и отговорностите на публичните институции и приемането на годишния доклад за изпълнението на държавния бюджет, бяха разгледани от Елица Тончева, главен експерт – счетоводител, отдел ФСД.

Административно - информационната система и административно наказателните дейности, във връзка с изискванията на Изборния кодекс, контролът на политическите партии и на обществените поръчки разясни Гергана Василева от отдел Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност.