Седемдесет и шест мисии от туининг проекта  „Подобряване на външния одит и парламентарния надзор“, от общо 145, са изпълнени от български експерти. В проекта участваха 40 експерти, от които 22 са от българската Сметна палата. Финансираният от ЕС туининг проект с бенефициент  Върховната одитна институция на Северна Македония, е на обща стойност 1,5 млн. евро, стартира през февруари 2021 г. и бе с обща продължителност 21 месеца.

В рамките на Компонент 1 българската Сметна палата допринесе за подобряване на правната рамка, подготовка на нова стратегия, нова програма за одитната дейност и  нов етичен кодекс на Сметната палата на  Република Северна Македония.

В рамките на Компонент 2 българската Сметна палата допринесе за: разработване на нов наръчник за одит на изпълнението; указания за качество на контрола и указания за даване на увереност; изработване на нови образци, свързани със структурата и съдържанието на одитните доклади. Краткосрочните експерти от българската Сметна палата участваха в осем пилотни одита. В българската Сметна палата се осъществиха три учебни посещения и два стажа на колеги от Сметната палата на Република Северна Македония.

В рамките на Компонент 3  българската Сметна палата извърши анализ на одитния процес на годишния отчет на бюджета на Република Северна Македония с препоръки за подобрение.

 В рамките на Компонент 4 българската Сметна палата работи в областта на подобряване на дизайна и структурата на уеб сайта на Сметната палата на Република Северна Македония и комуникацията с медиите и заинтересованите страни. Разработени бяха правила за публикуване на одитни доклади и информация за дейността на ВОИ на интернет страницата, за комуникация с отделните заинтересовани страни, за вътрешен документооборот на електронни документи. Колегите от Северна Македония бяха подпомогнати при въвеждането, прилагането, мониторинга и поддръжката на системата за управление на информационната сигурност на Сметната палата на Република Северна Македония.