Дейност 1.1.1. Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Виж още резултати
Дейност 1.6.1. Извършване на сравнителен анализ на добри европейски практики в областта на одита на политическите партии

Виж още резултати
Дейност 3.1.1 по Компонент 3 Взаимодействие между Парламента и ВОИ по отношение на одитните доклади

Виж още резултати
Дейност 1.1.2 - Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Виж още резултати
Дейност 2.3.2 - Втора мисия в рамките на дейност 2.3 „Провеждане на обучения по одит на изпълнението и одит на средства от ЕС“ в рамките на Компонент 2 “Укрепване на капацитета за извършване на одит”

Виж още резултати
Дейност 1.1.3 – Трета мисия на дейност 1.1. „Разработване на доклад относно подобряването на одитния процес в съответствие с МСВОИ в рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния процес в съответствие с МСВОИ“

Виж още резултати
Дейност 2.3.3 – Трета мисия на дейност 2.3 „Провеждане на обучения по одит на изпълнението и одит на средства от ЕС“ в рамките на Компонент 2 “Укрепване на капацитета за извършване на одит”

Виж още резултати
Дейност 1.2.1 – Първа мисия по Дейност 1.2. „Разработване и изпълнение на процеса процеса по стратегическо планиране в съответствие с приоритетите и ресурсите на Сметната палата на Македония“ в Рамките на Компонент 1 „По-нататъшно развитие на одитния проц

Виж още резултати
Дейност 2.1.1 – Първа мисия на дейност 2.1. „Подобряване на институционалния капацитет и управление на човешките ресурси на Сметната палата на Македония за извършване на висококачествени одити“

Виж още резултати
Мисия 2.2.2.1- Пилотен одит на изпълнението за обществените поръчки в държавните дружества с одитори и експерти от ВОИ на Хърватия

Виж още резултати
Дейност 2.2.3.1 - Пилотен одит на изпълнението на програма за трансгранично сътрудничество в Министерството на местното самоуправление, с одитори от Сметната палата на България

Виж още резултати
Обява за работа за две позиции по туининг проект "По-нататъшно укрепване на административния капацитет и ефективността на одитната дейност на Сметната палата на Република Македония"

Виж още резултати