21.12.2022 г.

Сметната палата връчи наградите на институцията за одитори и партньори на 2022 г. По предложение на ръководството на Сметната палата наградите тази година бяха връчени от партньори на институцията, както и от нейни председатели от предходни мандати като израз на уважение към тях и изградените мостове за сътрудничество и взаимодействие.

Наградата „Одитор на Сметната палата на 2022 г.“ бе връчена от управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов на Анелия Митрева – главен одитор, в ОД I „Финансови одити“, отдел 2 „Централни органи и ДВУ“. Призът й се връчва за изявен професионализъм, компетентност, отговорност и способност за работа в екип, с които допринася за подобряването на отчетността в публичния сектор. При одитите й през 2022 г. са констатирани неправилни отчитания за 213 086 958 лв., от които 161 989 804 лв. са коригирани по време на извършването на финансовите одити. Участва в международен екип, извършил одита на годишния финансов отчет на ЕВРОСАЙ за 2021 г.

Наградата „Одитен екип на Сметната палата на 2022 г.“ бе връчена от Стефан Белчев, директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, на екипа, извършил одита на годишния финансов отчет на община Минерални лани, област Хасково, с ръководител Николинка Иванова, главен одитор в ИРМ Пловдив към ОДII „Финансови одити“ и членове на екипа: Стоян Нарлбантов, одитор – ИРМ Пловдив, Людмил Александров, главен одитор – ИРМ Кърджали, Лозко Лозев, старши одитор –втора степен – ИРМ Хасково. Финансовия одит на ГФО на община Минерални бани за 2021 г. е изпълнен с висок професионализъм и способства за постигането на приоритетите и стратегическите цели на Сметната палата.

Наградата „Ръководител на Сметната палата на 2022 г.“ бе връчена от членовете на Сметната палата Емил Евлогиев и проф. Георги Иванов на Татяна Багашка, директор на одитна дирекция I „Финансови одити “ и Юлия Йорданова-Качкова, директор на одитна дирекция II „Финансови одити“. Призовете им се присъждат за висок професионализъм, включително при контрола на качеството на докладите и непрекъснатите им усилия за развитие на административния капацитет на одиторите, за създаването на етична среда и добър микроклимат. Финансовите одити са най-разпознаваеми за гражданите от дейността на институцията, показа социологическо изследване.

Наградата „Партньор на Сметната палата на 2022 г.“ бе връчена от председателите на Сметната палата от 2014 г. до 2015 г.  Лидия Руменова и от 1995 до 2005 г. доц. Георги Николов съответно на проф. Борис Велчев, ректор на Висшето училище по застраховане и финанси и на Димитрина Захаринова, управител на Захаринова Нексиа ЕООД. Отличията им се връчват за постинато ефективно взаимодействие с цел подготвянето на висококвалифицирани специалисти в областта на одита и икономиката. ВУЗФ и Захаринова Нексиа ЕООД подкрепят и развитието на одиторската професия като организатори на националния конкурс „Млад одитор“, работещ за професионалното и кариерно израстване на младите хора.