07.11.2011 г.

Поради големия медиен интерес Сметната палата публикува справка за допълнителната бюджетна субсидия, определена и отпусната от МФ за периода 05.07.2009 г. - 30.06.2011 г. по тримесечия.

Справката е публикувана към доклада за извършения одит за законосъобразността на определянето и отпускането от министъра на финансите на допълнителна бюджетна субсидия на партиите, към които независимите народни представители в 41-то Народно събрание са декларирали принадлежност, за периода от 05.07.2009 г. до 30.06.2011 г., в рамките на мандата на 41-то Народно събрание.