27.06.2007 г.

img_0006small

Сметната палата извърши одит на изпълнението на стратегията за работа на полицията в близост до обществото в Министерството на вътрешните работи за периода от 30.10.2002 г. до 31.12.2005 г.

Чрез реализирането на стратегията е предвидено да се осигури качествена полицейска услуга на гражданите и широка обществена подкрепа за работата на полицията. Моделът изхожда от презумцията, че основна цел на полицейската дейност е решаването на проблемите на хората и повишаването на чувството им за сигурност. По този начин реалните потребности на гражданите и тяхната удовлетвореност следва да се превърнат в мерило за ефективност на полицейския труд.

В стратегията е определена мисията на полицията - да се стреми към установяване на открито, продуктивно и полезно партньорство с обществото, като изпълнява функциите си по осигуряване на обществен ред и сигурност в условията на прозрачност и отчетност и при зачитането на правата и достойнството на хората. Повишаването на общественото доверие и подкрепата на гражданите за полицията е предвидено като ключов елемент при установяване на партньорството.

Стратегическите цели в документа са:

- определяне на приоритетите на полицейската работа в съответствие с обществените потребности;

- повишаване на чувството за сигурност на гражданите;

- нарастване на обществената удовлетвореност от дейността на полицията;

- преодоляване на отчуждението и установяване на отношения на партньорство и сътрудничество между полицията и гражданите;

- намаляване на страха от престъпността чрез превенция.

 

Основният извод на одиторите е:

Не са реализирани ефективни мерки за осъществяване на полицейската дейност при съобразяване с потребностите на гражданите, уведомяването им за резултатите от работата и отчитането на оценките им за качеството на предлаганите услуги. Предприети са действия за промяна на нагласите на служителите в част от полицейските структури, но резултатите от внедряването на модела не гарантират постигане на определените стратегически цели.

В резултат от извършения одит Сметната палата дава 51 препоръки на министъра на вътрешните работи, които трябва да бъдат изпълнени до 30.10.2007 г.

Основни констатации:

Приетите задачи със стратегията за работа на полицията в близост до обществото и на стратегиите за противодействие на престъпността показват наличие на воля за промяна от репресивна към проактивна полиция, констатира Сметната палата.

Реалните потребности на гражданите и тяхната удовлетвореност, предвидени в стратегията като критерии за оценка на полицейския труд, не са намерили отражение в нормативните актове.

Стратегията възлага задачи единствено на структурите на МВР и не ангажира останалите органи на изпълнителната власт и местното самоуправление.

Възлагането на огромен брой и разнообразни задължения на районните инспектори поставя под въпрос възможността за практически ефективното им изпълнение и създава впечатление, че стратегията е възложена за изпълнение единствено на структурите на териториална полиция и основно - на районните и младши районните инспектори. Голямата натовареност на районните и младши районните инспектори и липсата на пряка обвързаност между резултатите от работата и трудовото възнаграждение създават предпоставки за демотивация за заемането на длъжността и формално изпълнение на служебните задължения. Недостатъчният брой помещения за прием на граждани, лошото им оборудване и осъществяваният от районните и младши районните инспектори прием в полицейските управления не насърчава участието на гражданите при решаване на проблемите, свързани със сигурността и обществения ред.

Въпреки предприетите действия за увеличаване на възможностите за придобиване на информация от полицията относно потребностите на жителите на населените места, постъпилите от различни източници данни не са събирани, обобщавани и анализирани, с цел набелязване на конкретни действия.

Не са реализирани достатъчно ефективни мерки за получаване на обективна оценка за отношението на гражданите към полицията. Продължава да се засилва чувството им за несигурност и страха от престъпността, поради което не е осъществен анализ на очакванията и удовлетвореността от полицейската дейност като публична услуга, заплащана от данъкоплатците.

В резултат на стратегията са изградени 302 местни комисии за обществен ред и сигурност. Голяма част от тях не действат ефективно.

Предприети са мерки за подобряване на организацията за уведомяване на гражданите за резултатите по подадени сигнали и жалби, но е допуснато просрочване на преписки в 60 на сто от проверените териториални дирекции на вътрешните работи и 40 на сто от районните полицейски управления.

Не е осигурена публичност на годишните резултати от работата на министерството и структурните му звена.

Не са предприети ефективни действия за популяризиране на същността на понятието „Полиция в близост до обществото”, поради което гражданите не са запознати с характера на предоставяните полицейски услуги и не са приобщени към сътрудничество.

Предприети са действия за подобряване на охраната на обществения ред и противодействието на уличната престъпност, но процентът на разкритите престъпления не създава предпоставки за преодоляване на чувството на несигурност в гражданите.

Увеличението на относителния дял на детската престъпност спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления и на водените на отчет в детските педагогически стаи не доказва ефективност на превантивната и профилактичната дейност с малолетните и непълнолетните правонарушители.

Въпреки засиления контрол и предприетите превантивни мерки, не е постигнато намаление на пътнотранспортните произшествия, на загиналите и ранените, което не доказва ефикасността от изпълнението им.

Не е разработена процедура за прием и предоставяне на помощ на жертвите на престъпления.

Въведените процедури за регистриране на сигнали за извършени престъпления не гарантират недопускане на възможност за укриването им.

Не са установени критерии относно минималното време за отзоваване на сигнали за извършени престъпления

Не са реализирани ефективни мерки за привеждане на помещенията за настаняване на задържани лица във всички районни полицейски управления в съответствие с минималните санитарно-хигиенни изисквания.

Не са осигурени възможности за равен достъп до полицейски услуги на хората с увреждания.

Не е осъществен ефикасен контрол на организацията на изпълнението на стратегията и на достоверността на отчетените резултати.