16.03.2023 г.

Ръководството на Сметната палата се срещна с мисията на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (OCCE) във връзка с тяхната цел да оценят доколко предсрочните парламентарни избори на 2 април 2023 г. се провеждат в съответствие с националното законодателство, ангажиментите на ОССЕ и други международни задължения и стандарти за демократични избори. Мисията се състои от 11 международни експерти, базирани в София и 14 дългосрочни наблюдатели на територията на страната. Очаква се 200 краткосрочни наблюдатели да пристигнат няколко дни преди изборния ден.

Неразделна част от наблюдението са срещите с представители на институциите, политическите партии, гражданското общество, медиите и международната общност.

В срещата участваха председателят на Сметната палата Горица Грънчарова - Кожарева, заместник-председателят Тошко Тодоров, директорите на одитна дирекция „Специфични одити“ - Екатерина Перчева и на дирекция „Развитие на одитната дейност“ - Тома Дончев, а от страна на мисията - нейният заместник-ръководител  Васил Вашчанка.

Г-жа Грънчарова - Кожарева припомни правомощията на Сметната палата по Изборния кодекс и подчерта, че в съответствие с изискванията в него институцията осигурява публичност, прозрачност и финансов контрол на предизборната кампания на участниците в изборите. Сметната палата поддържа публичен Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), в който се публикува основна информация за участниците в изборите и декларации за произхода на дарените и предоставени средства за предизборната кампания. Сметната палата подпомага участниците в изборите да спазват задълженията си чрез указания  и брошури, което е довело до намаляване на нарушенията, каза г-жа Грънчарова - Кожарева. Категорично в посока по-голяма прозрачност е и изискването за деклариране от дарителите на по-детайлна информация за източниците на дарените или предоставени средства на участници в изборите.

От мисията бе проявен интерес към одита на отчетите на партиите по Закона за политическите партии и одита на предизборните кампании по Изборния кодекс. Г-н Вашчанка се заинтересува, могат ли българи от чужбина да даряват, всички дарения ли се проверяват, дали партиите отчитат  работата си със социалните мрежи, надхвърлян ли е общият размер на финансирането, разрешен по Изборния кодекс, и др.

Ръководството на Сметната палата потвърди, че ще продължи налагането на международните стандарти при контрола на финансирането на политическите партии и на предизборните им кампании и разчита на съвместната работа с ОССЕ.