18.03.2013 г.
Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитните доклади и одитните доказателства за извършените одити за съответствие при финансовото управление на общините Първомай, Рудозем, Дулово, Берковица и Генерал Тошево за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклади, изпратени на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитните доклади за извършените одити за съответствие при финансовото управление на общините Първомай, Рудозем, Дулово, Берковица и Генерал Тошево без частите от тях, които са изпратени на прокуратурата.

За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладите са изпратени на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Докладите са изпратени и на кметовете на общините, а също и на общинските им съвети.