07.11.2023 г.

    В Единния регистър по Изборния кодекс - ЕРИК, поддържан от Сметната палата, до момента е публикувана информация за направени 1 091 дарения от физически лица. Даренията са на обща стойност

2 268 115 лв., от тях паричните дарения са 2 224 149 лв., а непаричните – 43 966 лв.

Финансиранията със средства от кандидати/членове на инициативни комитети, постъпили като информация в ЕРИК, са 1 796, на обща стойност 2 522 782 лв. От тях, паричните финансирания са

2 047 862 лв., а непаричните – 474 920 лв.

Информацията в ЕРИК се визуализира след прилагане на процедурите за спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

Сметната палата отново напомня, че участниците в изборите на 29 октомври 2023 г. трябва да представят пред Сметната палата до 30 работни дни след изборния ден – т. е. до 8 декември 2023 г., отчетите си за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания. (съгласно чл. 172, ал.1 от Изборния кодекс)

При провеждане на балотаж срокът за представяне на отчетите е 30 работни дни след балотажа - т. е. до 15 декември 2023 г.

За да подпомогне участниците в изборите, Сметната палата организира и на 9 ноември 2023 г. от 10 часа онлайн обучение във връзка с изготвянето и подаването на отчетите на участниците в изборите пред Сметната палата. В обучението може да се влезе от следния линк:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmM2ZTQ5ZDAtYmZmMi00YzQ3LThiNjktMjE0YTYzMDgzYzFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d6aa2005-7fad-43a6-aec3-d29489c80162%22%2c%22Oid%22%3a%22f3a27739-a99b-41ba-80c1-fb4009d7ad93%22%7d

 

За избягване на неточности и непълноти в отчетите, участниците в изборите могат да използват и дадени насоки в информационната брошура на Сметната палата:

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Broshura_2_local_2023_v2.pdf

Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, когато са в размер над една минимална работна заплата, както и декларациите за произход на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато средствата надхвърлят една минимална работна заплата.

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Утвърдените образци на отчети са публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс (EРИК). Указания за съдържанието на отчетите могат да се видят на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“.

Напомняме, че в срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети. (съгласно чл. 172, ал.2 от Изборния кодекс). Информацията се предоставя по образец, който е публикуван на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“ - „За доставчици на услуги“.