03.09.2021 г.

Посещение с учебна цел на представители на Сметната палата на Република Северна Македония в Сметната палата на Република България се проведе от 30 август до 3 септември 2021 г. Обучението бе в рамките на Компонент 2 “Подобрен административен капацитет и процеси за външен одит”, Дейност 2.8.2.

Участниците в учебното посещение бяха приветствани от председателя на българската Сметна палата Цветан Цветков, който изрази голямото си задоволство от продължаващия ползотворен обмен на знания и добри практики и  при втория вече туининг проект между ВОИ на България, Северна Македония и Хърватия. Генералният одитор на Северна Македония Максим Ацевски и председателят на българската Сметна палата Цветан Цветков се срещнаха с председателя на българския парламент Ива Митева. Тя бе запозната с работата на двете ВОИ за постигане на по-ефективен контрол в публичния сектор, както и с активното сътрудничество помежду им. На срещата бе изразено единодушното мнение, че прозрачността при разходването на публичните средства е ключов елемент за повишаване на доверието на гражданите в държавните институции. Ива Митева отбеляза, че досега невинаги одитите на българската Сметна палата са били разглеждани от Народното събрание, което е пропуск и трябва да бъде променено.

Македонските одитори се запознаха в рамките на учебното посещение със Системата за управление на информационната сигурност в Сметната палата на Република България.

Представена бе организацията и практиките за поддържане на регистри за вътрешните актове и контрол на изпълнението на задачите от служителите в Кабинета на председателя, както и Административната информационна система (АИС) от гледна точка на процесите по възлагане, отчитане и контрол по изпълнението на задачите, произтичащи от работата на служителите в Кабинета на председателя.

Споделени бяха практики на Сметната палата на Република България при прилагането на политики и процедури в процеса на организация на електронния и хартиения документооборот.

Представена бе новата интернет страница на българската Сметна палата. Обсъдени бяха механизмите за подготовка на годишния отчет на ВОИ и бе изпълнено практическо упражнение по подготовка на прессъобщение върху одитен доклад и бяха дискутирани средствата за огласяването му.