10.01.2011 г.


10.01.2011

Сметната палата извърши одит на финансовото управление на Агенцията за социално подпомагане (АСП) за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г.

Предвидените по бюджета на АСП за 2008 г. и 2009 г. средства за обезщетения и помощи за домакинствата са адекватни на законово определените и са 87-88% от общите разходи. През 2008 г. се изпълняват седем програми, шест от които продължават и през 2009 г.
В процеса по усвояване на финансовия ресурс, предназначен за помощи и обезщетения, е въведена добра практика и се прилагат утвърдени процедури.

През 2008 г. на домакинствата са предоставени обезщетения и помощи в размер на 679 281 250 лв., което е с 26% повече спрямо предходната година. През 2009 г. са отпуснати 716 211 398 лв. обезщетения и помощи за домакинствата, което е с 5% повече спрямо 2008 г.
За 2008 г. са усвоени за обезщетения и помощи по социалното подпомагане общо 653 847 216 лв., а през 2009 г. - 715 496 427 лв.
Увеличен е броят на хората с увреждания. През 2008 г. по програмата «Интеграция за хората с увреждания» са предоставени 185 685 375 лв. По същата причина нарастват изплатените средства и през 2009 г. - 204 369 372 лв.  Неразплатените разходи в рамките на бюджетната година са 15 853 955 лв.   
По програмата «Семейни помощи за деца» през 2008 г. са предоставени     312 222 854 лв. Усвоените средства за 2009 г. по програмата са 431 138 028 лв. Завишението на планираните разходи през 2009 г. се дължи на увеличения брой на родените деца. То е свързано и с регламентираното за 2009 г. задължение за изплащане на еднократни помощи за отглеждане на близнаци до 1 г. и еднократна парична помощ за отглеждане на дете до 1 г. от майка-студентка, които не са планирани.

По програмата «Закрила на децата чрез преход от институционални грижи към алтернативни грижи в семейна среда» са усвоени 5 243 188 лв. през 2008 г., а през   2009 г. – 6 257 196 лв.
Средствата за изплащане на обезщетения и помощи за домакинствата правилно са планирани по съответните програми на бюджета и в зависимост от нормативно определеното им предназначение. Отчетените разходи за тази цел не превишават уточнения им размер. Извършените корекции са законосъобразни и правилно отразени по бюджета на агенцията в програмен формат. Промените на утвърдените разходи са закономерни и се влияят от отчетените натурални показатели, законовите и подзаконови регламенти и финансовата им обвързаност.
Създадена е добра организация за правилното определяне и отпускане на обезщетенията и помощите и за спазване на нормативните изисквания за осъществяване на разходите, както и ефективна реализация на изпълняваните програми по бюджета.

Обхватът на предварителния контрол за законосъобразност е частичен, тъй като не са разработени правила или процедури за контрол на специализираната дейност на АСП. Не са идентифицирани присъщите рискове за отделните процеси и не е извършена оценка за адекватността и влиянието на контролните дейности за неутрализиране на оперативните рискове в процеса на изпълнение на бюджета.

За по-голямата част от предоставения за ползване сграден фонд - публична и частна държавна собственост, липсват данни за балансовата им стойност и през одитирания период не са предприети действия за изясняване на техния статут и  коректното им представяне във финансовия отчет. По време на одита са изготвени и утвърдени вътрешни правила по управлението на имуществото.

Процедурите по възлагане на обществените поръчки са проведени законосъобразно. Допуснати са единични случаи на нарушаване на процедурата - разделени са две процедури.

По един договор, сключен от АСП, се накърняват финансовите интереси на възложителя и принципите за добро финансово управление, поради което с решение на Сметната палата докладът в тази част е изпратен на органите на прокуратурата на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за Сметната палата.
Съгласно чл. 52, ал. 3 от Закона за Сметната палата, институцията не може да огласява данни, които са изпратени на прокуратурата. Затова докладът за резултатите от одита на финансовото управление на Агенцията за социално подпомагане” за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2009 г. е публикуван на интернет страницата на Сметната палата без тази част.