08.07.2024 г.

 

До 19 юли 2024 г. (петък) включително, политическите партии, коалициите от партии и инициативните комитети, участващи в двата вида избори на 9 юни - за народни представители за Народно събрание и за членове на Европейския парламент от Република България, трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборните кампании. Срокът за представяне на отчетите е 30 работни дни след изборния ден съгласно Изборния кодекс.

Участниците трябва да подадат отчетите си, поотделно за всеки от двата вида избори.

Отчетите се представят в Сметната палата на адрес: София, ул. „Антим I“ 17 , ет. 6, стая 604.

Отчетът трябва да се изпрати от представляващия партията, коалицията или инициативния комитет на хартиен и електронен носител, придружен с извлечение от банковата сметка. Към отчета се прилагат декларациите за произход на дарените средства, както и на предоставените средства от кандидат или член на инициативен комитет, когато са в размер над една минимална работна заплата.

Отчетът се изготвя и представя по образец, утвърден от Сметната палата. Утвърдените образци на отчети са публикувани в ЕРИК в секция „Документи“ в раздела за съответния вид избори. Указания за изготвяне на отчетите могат да се намерят на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол - избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“.

При нарушение на изискването за представяне на отчет за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 2000 до 10 000 лв.

Сметната палата ще публикува на интернет страницата си отчетите до 15 дни след изтичането на срока за представянето им.

Когато декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания са над 1000 лв., Сметната палата извършва одит за съответствие в 6-месечен срок от изтичането на срока за представянето на отчетите.

Напомняме също, че в срок от 30 работни дни след изборния ден доставчиците на медийни услуги, социологическите и рекламните агенции, както и агенциите за осъществяване на връзки с обществеността трябва да представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител информация за предоставените услуги на партиите, коалициите и инициативните комитети – също поотделно за всеки от двата вида избори. Информацията се предоставя по образец, който е публикуван на интернет страницата на Сметната палата в раздел „Контрол-избори“ - „Отчитане на предизборната кампания“ - „За доставчици на услуги“.