09.05.2024 г.

Единният регистър по Изборния кодекс (ЕРИК) в Сметната палата от утре - 10 май, ще е отворен за подаване на информация от участниците в предстоящите избори за народни представители за Народно събрание и за членове на Европейския парламент, които ще се проведат на 9 юни 2024 г.

Съгласно Изборния кодекс участниците в изборите - партии, коалиции и инициативни комитети, са длъжни да представят в Сметната палата в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания, т.е. до 15 май 2024 г. включително,  следните данни за включването им в ЕРИК:

- имената, ЕГН и адрес на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения;

- имената и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, както и размера на средствата;

- декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля една минимална работна заплата;

- декларациите за произхода на средствата на кандидатите, издигнати от партията/коалицията/инициативния комитет и на членовете на инициативния комитет, когато размерът на средствата е над една минимална работна заплата;

- наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

Данните се подават в Сметната палата по два начина:

1) чрез попълване на данните директно в ЕРИК и подписване с електронен подпис;

2) чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба, заедно със заверени копия „Вярно с оригинала” на декларациите по чл. 169 от ИК – също на хартиен и електронен носител, на адрес: Сметна палата, гр. София 1000, ул. „Антим I“ 17 - „Информация за ЕРИК”.

Участниците в изборите трябва да подават и по време на кампанията всяка следваща нова информация от изброените групи за вписване в ЕРИК, като срокът за това е до 7 дни от възникването й.

Подробни указания и образци на документи са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, в раздел „Контрол-избори“, „Подаване на информация за Единния регистър по Изборния кодекс“.

https://www.bulnao.government.bg/bg/kontrol-izbori/podavane-na-informaciq-za-edinniq-registyr-po-izborniq-kodeks/sled-registraciya-za-izborite/

С цел да подпомогне участниците да спазят законовите си задължения за предстоящите избори, Сметната палата изготви две информационни брошури до участниците в двата вида избори.

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/Parliament_Elections_09-06-2024_last.pdf

https://www.bulnao.government.bg/media/documents/EU_Elections_09-06-2024_last.pdf

При неподаване на задължителната информация за включване в ЕРИК, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 3000 до 10 000 лв.