В изпълнение на чл. 171 от Изборния кодекс (ИК) Сметната палата създаде Единния регистър по Изборния кодекс (Регистъра).

Регистърът е достъпен на адрес http://erik.bulnao.government.bg и от интернет страницата на Сметната палата.

По време на предизборната кампания в регистъра се публикуват данни, посочени в
чл. 171, ал. 2 от ИК, за регистрираните за изборите участници – партии, коалиции и инициативни комитети.

Участниците в избори следва да представят в Сметната палата информация за:

1. Трите имена, ЕГН и адрес на дарителите, видът, целта, размерът или стойността на направените дарения;

2. Трите имена и ЕГН на кандидатите и на членовете на инициативните комитети, които са предоставили средства, и размерът на средствата;

3. Декларациите за произхода на дарените средства, когато общият размер на дарението от едно физическо  лице  надхвърля една минимална работна заплата (съгласно чл. 169, ал. 1 от ИК);

4. Декларациите за произхода на средствата, предоставени от кандидат или член на инициативен комитет, когато размерът на средствата надхвърли една минимална работна заплата (съгласно чл. 169, ал. 2 от ИК);

5. Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които участникът работи.

Съгласно чл. 171, ал. 3 от ИК партиите, коалициите и инициативните комитети в  5-дневен срок от откриване на предизборната кампания изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра. По време на предизборната кампания, новопостъпилата информация по чл. 171, ал. 2 от ИК се изпраща на Сметната палата (на хартиен и електронен носител) в 7-дневен срок за включване в регистъра (чл. 171, ал. 4 от ИК).

За представяне на информацията на Сметната палата участниците попълват PDF формуляри за съответния вид избори. Файловете с формулярите и указанията за тяхното попълване са публикувани в регистъра.

Сканирани документи се представят във файлове в някой от изброените формати: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, PDF и с големина до 6MB (шест мегабайта)!

Данните се подават в Сметната палата с придружително писмо (изтегли по-долу) с приложени: информацията на хартиен носител и на електронен носител, както и заверени копия „вярно с оригинала” на декларациите по чл. 169 от ИК – също на хартиен и електронен носител на адрес: гр. София 1000,

ул. Екзарх Йосиф 37 - „Информация за ЕРИК”.

Регистърът е част от система, която позволява да бъдат въвеждани данни от външни за Сметната палата потребители, отговарящи на определени условия, и да бъдат публикувани данни на интернет страницата на институцията след заличаване на лични данни от подадената информация.

С цел своевременно и надеждно изпращане на информацията за Регистъра от участниците в изборите, Сметната палата осигурява възможност тя да се подава по два начина:

1. Чрез попълване на данните в WEB форми и подписване с електронен подпис:

Тази възможност за подаване на данни осигурява най-голяма оперативност при публикуването на данните. Не е необходимо информацията да се изпраща допълнително на електронен и хартиен носител. Може да се извършват незабавни корекции, при необходимост.

Предвидено е предоставяне на сканирани документи (декларациите по чл. 169 от ИК), като наличните в тях лични данни ще бъдат заличавани от Сметната палата преди публикуването им в Регистъра.

За да се ползва този начин на подаване на данни, е необходимо притежаване на сертификат за квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от регистриран доставчик на удостоверителни услуги.

Представляващият партията/коалицията/инициативния комитет изпраща до Сметната палата заявление със списък на лицата, които са упълномощени от него да подават данни в Регистъра и да ги подписват с притежаван от тях електронен подпис (изтегли по-долу).

Стъпки на процеса за въвеждане на данни в Регистъра и подписването им с електронен подпис:

а) Потребителят влиза в системата от електронен адрес: http://erik.bulnao.government.bg и избира годината и вида избори, за който ще подава данни;

б) При първоначална регистрация за подаване на данни се изисква въвеждането на трите имена, ЕГН, електронна поща (e-mail) и избор на вида участник, за когото ще подава информация. Системата извършва проверка за наличието на данните на потребителя в изпратените от партиите/коалициите/инициативните комитети списъци с упълномощени лица. Ако не бъдат открити, се отказва достъп до системата;

в) При потвърдени данни системата изпраща на потребителя на посочен от него електронен адрес форма за активиране на достъпа до частта от системата за въвеждане на информация за Регистъра;

г) След потвърждение на активирането потребителят влиза в системата с потребителското си име и парола за въвеждане на информация в Регистъра;

д) Потребителят въвежда данни в избраната от него форма на справка (според вида на данните). Декларациите по чл. 169 от ИК се сканират и се добавят като прикачени файлове (по-горе са указани допустимите формати и размери на файловете);

е) След приключване на въвеждането на данни (отбелязано от потребителя) системата проверява правилно ли е попълнена справката – празни полета, некоректни записи и др. При одобрение потребителят подписва справката с електронния си подпис;

ж) Системата генерира файл с попълнените данни, съдържащ уникален код, който се изпраща автоматично на посочен от потребителя електронен адрес.

Подписаната с електронен подпис информация се счита за подадена от съответния участник в изборите и не е необходимо да се изпраща допълнително на хартиен и електронен носител!

Дадена е възможност при необходимост да се извършват корекции във вече въведена информация, като алгоритъмът за записване е същият. С цел запазване на история на въведените данни, корекцията се извършва само след анулиране на вече въведени и потвърдени данни, за които се издава друг уникален идентификатор.

Анулираните записи са достъпни на публичния сайт!

В помощ на потребителите в Регистъра е публикувано подробно ръководство за работа с него, достъпно от линк „Помощ”!

2. Чрез изпращане на хартиен и електронен носител по пощата или с куриерска служба:

За представяне в Сметната палата на информацията по чл. 171 от ИК участниците попълват PDF формуляри.

Попълненият файл се записва на електронен носител (CD или флаш-памет). Справките се разпечатват на хартиен носител и се подписват от представляващия съответния участник. Попълва се образец на придружително писмо (изтегли по-долу) и се подписва от представляващия. На Сметната палата се изпращат задължително придружителното писмо с приложени: информацията на хартиен и на електронен носител, както и заверени копия „вярно с оригинала” на декларациите по чл. 169 от ИК – също на хартиен и електронен носител!

В електронен вид информацията се предоставя записана в PDF файловете, публикувани от Сметната палата.

Сканирани документи (декларациите по чл. 169 от ИК) се представят във файлове в някой от изброените формати: JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, PDF и с големина до 6MB (шест мегабайта)!

Данните се подават в Сметната палата на адрес: гр. София 1000, ул. Екзарх Йосиф 37, Сметна палата – „Информация за ЕРИК”.

Отстраняването на допуснати неточности при подаването на информацията по пощата се извършва след подаване на нов комплект от документи с нанесените корекции. Новите подадени данни трябва да съдържат освен направените корекции и всички останали данни от коригираните документи. Необходимо е да се посочат актуални телефони и електронен адрес за връзка с подаващия информацията при нужда от уточняване или допълване на данните.

До датата на провеждане на конкретния вид избори, Сметната палата може да изиска от участниците да отстранят установени неточности и непълноти в подадената информация за въвеждане в ЕРИК.

 

По-долу във видеоклипа може да видите основни стъпки за подаване на информация за ЕРИК чрез подписване с електронен подпис в помощ на участниците в изборите: