Указания за подаване на информация в Сметната палата след регистрация

След регистрацията си в ЦИК/ОИК участниците в изборите представят в Сметната палата информация и документи, както следва:

             I. За политическа партия: (изтегли по-долу)

 1. Удостоверения за регистрация на политическата партия за участие в изборите;
 2. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица различни от лицето, представляващо политическата партия;
 3. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 4. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

            II. За коалиция: (изтегли по-долу)

 1. Удостоверения за регистрация на коалицията за участие в изборите;
 2. Коалиционно споразумение за образуване на коалицията;
 3. Информация (трите имена, ЕГН и адрес) за лицата, които представляват коалицията;
 4. Информация за партията от състава на коалицията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията във връзка с предизборната кампания;
 5. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица, различни от лицата, представляващи коалицията и/или съставляващите я партии, /и/или съставляващите я партии и коалиции;
 6. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 7. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

            III. За инициативен комитет: (изтегли по-долу)

 1. Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;
 2. Удостоверение за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;
 3. Документи за упълномощаване или делегиране на права и задължения на лица различни от лицето, представляващо инициативния комитет;
 4. Информация за телефон, мобилен телефон, адрес и e-mail на лицето/лицата за контакти със Сметната палата;
 5. Информация за промяна на лицето/лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания, представена в тридневен срок от извършване на промяната (чл. 163, ал. 1 от ИК).

 

IV. На всички регистрирани участници е преодоставена възможност да упълномощят лице/лица, които да подават информацията по чл. 171 от Изборния кодекс за публикуване в Единния публичен регистър на Сметната палата чрез използване на електронен подпис. Представляващият на регистрирания участник в изборите упълномощава лице/лица, чрез заявление по образец, утвърден от Сметната палата. (изтегли по-долу)

Обръщаме Ви внимание, че ИК възлага:

 • на Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие при всички видове избори и на инициативните комитети за участие при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България да предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК. При промяна на лицата партията, коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната;
 • на районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители да предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната;
   
 • на общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове да предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164. При промяна на лицата коалицията или инициативният комитет представя пред Сметната палата имената и длъжностите на новите лица в тридневен срок от извършване на промяната.
   

Телефони за допълнителна информация: 02 8116 866, 02 8116 871, 02 8116 836