Информация, която следва да се подава от Централната избирателна комисия/ Районните избирателни комисии (РИК)/ Общинските избирателни комисии (ОИК) на основание чл. 163 от Изборния кодекс (ИК):

  • Централната избирателна комисия в 5-дневен срок от регистрацията на партиите и коалициите за участие при всички видове избори и на инициативните комитети за участие при избори за президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България предоставя на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК.
  • Районните избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на инициативните комитети за участие в изборите за народни представители предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК.
  • Общинските избирателни комисии в срок до 5 дни от регистрацията на местните коалиции и на инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове предоставят на Сметната палата данните за банковата им сметка, предназначена за обслужването на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК.

Данните трябва да бъдат предоставени на e-mail: delovodstvo@bulnao.government.bg, Сметна палата, одитна дирекция „Специфични одити“.

При възможност, към горепосочената информация, РИК/ОИК да изпращат в Сметната палата информация за адрес, телефон и лице за контакт за всеки регистриран участник за съответния вид избор.