Във връзка със задължението на Сметната палата по чл.  171 от Изборния кодекс за създаване на Единен регистър по Изборния кодекс Сметната палата очаква следните данни от Общинските избирателни комисии (ОИК) в срок до 5 дни от регистрацията на участниците за съответния вид избор:

1. Данни за регистрираните от дадена ОИК участници:

а) политическа партия – наименование; регистрация - решение на ОИК - № и дата; име, ЕГН и адрес на лицето, представляващо партията (копие от пълномощно, когато представляващият е упълномощен); решение на ОИК - № и дата за регистриране на кандидат/и; информация – име, ЕГН и адрес на лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания; данни за банковата сметка, предназначена за обслужването на предизборната кампания;

б) коалиция от политически партии (регистрирана в ЦИК) – наименование; наименования на участващите в коалицията партии; регистрация - решение на ОИК - № и дата; имената на лицата, представляващи коалицията, според решението й за образуване; решение на ОИК - № и дата за регистриране на кандидат/и; информация – име, ЕГН и адрес на лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания; данни за банковата сметка, предназначена за обслужването на предизборната кампания;

в) местна коалиция – наименование; наименования на участващите в коалицията партии и/или коалиции; регистрация - решение на ОИК - № и дата; имената на лицата, представляващи коалицията; решение на ОИК - № и дата за регистриране на кандидат/и; информация – име, ЕГН и адрес на лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания; данни за банковата сметка, предназначена за обслужването на предизборната кампания;

г) инициативен комитет – наименование; регистрация - решение на ОИК - № и дата; име на лицето, представляващо комитета; решение на ОИК - № и дата за регистриране на кандидат; информация – име, ЕГН и адрес на лицето, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания; данни за банковата сметка, предназначена за обслужването на предизборната кампания

Към данните за всеки участник трябва да се конкретизира видът избор (кмет на община, общински съветник и кмет на кметство), за който е регистриран.

Данните трябва да бъдат предоставени на e-mail: delovodstvo@bulnao.government.bg, Сметна палата, одитна дирекция „Специфични одити”, в посочения образец: