Горица Грънчарова - Кожарева

Рождена дата 9 април.
Завършила е Стопанската академия "Д.А.Ценов" в гр. Свищов, специалност "Счетоводство и контрол".
Започва работа като счетоводител в ДЗИ – Разлог през 1989 г.. След това е  управител на клон в ТС Банк АД – Банско,  заместник-главен счетоводител в "Булгаргаз", управител в СИБАНК АД - офис НОИ, главен експерт в Националната агенция за приходите.
От 13 април 2005 г. до 26 януари 2011 г. е член на Сметната палата на Република България. Ръководител е на отделение, извършващо одитите в: Министерство на отбраната, Министерство на околната среда и водите, Национален статистически институт, Комисия за защита на личните данни, Съвет за електронни медии, Българско национално радио, БНТ, Българска агенция за експортно застраховане ЕАД. Координатор е на дейността и връзките на Сметната палата с Борда на одиторите за НАТО. Участва в проекти на Сметната палата за сътрудничество с ЕВРОСАЙ. От април 2011 г. до юни 2014 г. е член на  Консултативния съвет на Сметната палата.
От 11 юни до 26 март 2014 г. отново е член на Сметната палата на Република България. Ръководи работната група за изработване на частта “Одити за съответствие" на Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата. 
На  9 април 2015 г. е избрана от Народното събрание за заместник - председател на Сметната палата на Република България.

тел. 02 9357 504

 

 

Тошко Тодоров

Рождена дата 26 ноември.
Завършил е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, магистър по икономика и управление на селското стопанство.
Започва работа като счетоводител. След това придобива богат професионален опит на различни нива в данъчната администрация. През периода от 1992 г. до 1999 г. е последователно данъчен и Главен данъчен инспектор, Главен данъчен експерт – началник Служба „Събиране“, Началник на Териториално управление на Данъчната администрация –Добрич. От 2000 г. до 2005 г. е териториален директор на Териториална данъчна дирекция – Добрич.
От януари до юни 2006 г. е заместник-директор на „Обжалване и управление на изпълнението“ – Варна на ЦУ на НАП, а след това до 2008 г. е главен експерт в същата структура на ЦУ на НАП в София.
От август 2009 до май 2012 г. е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.
От август 2012 до юни 2013 г. е главен експерт – оперативен помощник на Главния секретар на МВР.
От ноември 2013 г. е бизнес консултант в Техра ЕООД и Бонмикс ЕООД.
На 9 април 2015 г. е избран от Народното събрание за заместник - председател на Сметната палата на Република България.

Tel.: 02 9357 512