Горица Грънчарова - Кожарева

 

Заместник-председател
Изпълняващ правомощия на председател на Сметната палата за периода от назначаването на председателя на Сметната палата за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България до неговото освобождаване

 

Магистър е по специалност „Счетоводство и Контрол“ в Стопанска академия „Д.А. Ценов“, Свищов.

През годините е заемала позиции на ръководител Одитно отделение, извършващо финансови одити, одити за съответствие при финансово управление и одити на изпълнението и ръководи работна група за изработване на частта „Одити за съответствие“ на Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитна дейност на Сметната палата; член на Консултативния съвет на Сметната палата; главен експрерт в НАП; управител – офис НОИ на СИБАНК АД; зам.-главен счетоводител в Булгаргаз; управител в ТС Банк АД; счетоводител в ДЗИ.

През 2015 г. е избрана от Народното събрание на Република България за Заместник-председател на Сметната палата, където ръководи Одитни дирекции Финансови одити, Одити за съответствие при финансовото управление и Одити на изпълнението, включително на средства от Европейския съюз; Председател е на Комисията по професионална етика към Сметната палата; Координатор на дейността и връзките на Сметната палата с Борда на одиторите за НАТО.

 

Участва в дейността на международни професионални организации на ВОИ и техните работни структури:

Международна организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ;

Европейската организация на върховните одитни институции – ЕВРОСАЙ;

Контактен комитет на ръководителите на ВОИ и на ЕСП.

 

С решение на Народното събрание от 20 Януари 2023 г. е избрана за изпълняващ длъжността председател на Сметната палата.

 

С решение на Народното събрание от 7 юли 2023 г. е определена да изпълнява провомощията на председател на Сметната палата до избора на нов председател, когато отново заема поста заместник- председател на Сметната палата.

 

От 8 април 2024 г. е определена за изпълняващ правомощия на председател на Сметната палата за периода от назначаването на председателя на Сметната палата за служебен министър-председател по реда на чл. 99, ал. 5 от Конституцията на Република България до неговото освобождаване.

 

 

Тошко Тодоров

Заместник-председател

 

Рождена дата 26 ноември.
Завършил е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, магистър по икономика и управление на селското стопанство.
Започва работа като счетоводител. След това придобива богат професионален опит на различни нива в данъчната администрация. През периода от 1992 г. до 1999 г. е последователно данъчен и Главен данъчен инспектор, Главен данъчен експерт – началник Служба „Събиране“, Началник на Териториално управление на Данъчната администрация –Добрич. От 2000 г. до 2005 г. е териториален директор на Териториална данъчна дирекция – Добрич.
От януари до юни 2006 г. е заместник-директор на „Обжалване и управление на изпълнението“ – Варна на ЦУ на НАП, а след това до 2008 г. е главен експерт в същата структура на ЦУ на НАП в София.
От август 2009 до май 2012 г. е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция по приходите.
От август 2012 до юни 2013 г. е главен експерт – оперативен помощник на Главния секретар на МВР.
От ноември 2013 г. е бизнес консултант в Техра ЕООД и Бонмикс ЕООД.
На 9 април 2015 г. е избран от Народното събрание за заместник - председател на Сметната палата на Република България.

Tel.: 02 9357 512