Sn_Gorica_2023

Горица Грънчарова - Кожарева

Магистър е по специалност „Счетоводство и Контрол“ в Стопанска академия „Д.А. Ценов“, Свищов.

През годините е заемала позиции на ръководител Одитно отделение, извършващо финансови одити, одити за съответствие при финансово управление и одити на изпълнението и ръководи работна група за изработване на частта „Одити за съответствие“ на Наръчника за прилагане на международно признатите одитни стандарти и одитна дейност на Сметната палата; член на Консултативния съвет на Сметната палата; главен експрерт в НАП; управител – офис НОИ на СИБАНК АД; зам.-главен счетоводител в Булгаргаз; управител в ТС Банк АД; счетоводител в ДЗИ.

През 2015 г. е избрана от Народното събрание на Република България за Заместник-председател на Сметната палата, където ръководи Одитни дирекции Финансови одити, Одити за съответствие при финансовото управление и Одити на изпълнението, включително на средства от Европейския съюз; Председател е на Комисията по професионална етика към Сметната палата; Координатор на дейността и връзките на Сметната палата с Борда на одиторите за НАТО;

Участва в дейността на международни професионални организации на ВОИ и техните работни структури:

Международна организация на върховните одитни институции – ИНТОСАЙ;

Европейската организация на върховните одитни институции – ЕВРОСАЙ;

Контактен комитет на ръководителите на ВОИ и на ЕСП.

С решение на Народното събрание от 20 Януари 2023 г. е избрана за изпълняващ длъжността Председател на Сметната палата.