Цветан Цветков
 

Роден е на 27 март 1963 г. в гр. София. Завършил е Университета по национално и световно стопанство, магистър по „Счетоводна отчетност” .

От юли 2014 до март 2015 г. е член на Управителния съвет на Българска национална телевизия.

От януари 2011 г. до април 2014 г. е заместник-председател на Сметната палата на Република България, а преди това от 2006 г. до 2011 г. е ръководител на Звеното за вътрешен одит в Сметната палата.

От 2002 г. до 2003 г. е съветник на министъра на финансите по въпросите на финансовия контрол и вътрешния одит. През 2000 г. е назначен за началник на Главно управление „Държавен финансов контрол”. Ръководи преговорите по хармонизиране на националното законодателство с европейските регулации в областта на финансовия контрол, вследствие на което се извършва преструктурирането на Главно управление „Държавен финансов контрол” в Агенция за държавен вътрешен финансов контрол и се въвежда вътрешният одит в публичния сектор. Директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол към Министерството на финансите до септември 2001 г.

От 1996 г. до 1999 г. е последователно началник на отдел “Организация и методология на финансовите ревизии в бюджетните предприятия” в Главно управление „Държавен финансов контрол” и началник на отдел „Вътрешен финансово-ревизионен контрол” в Министерството на външните работи.

От 1988 г. до 1992 г. е финансов ревизор и главен финансов ревизор  в Столично управление „Държавен финансов контрол” към Министерство на финансите. От 1992 г. до 1996 г. е главен финансов ревизор в Главно управление „Държавен финансов контрол” към Министерство на финансите.

Един от основателите на Института на вътрешните одитори в България през 2003 г. Председател е на неговия Управителен съвет в периода  2003-2010 г.

Притежава сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор”  на Министерството на финансите, международен сертификат за вътрешен одитор CIA (Certified Internal Auditor) и международен сертификат за одитор в публичния сектор CGAP и международен сертификат CRMA (Certification in Risk Management Assurance), издавани от Международния институт на вътрешните одитори.

Член на Управителния съвет на Европейската конфедерация на институтите за вътрешен одит (ECIIA) от  2007 г. до  2010 г.

Член на Управителния комитет по сертификационната програма CGAP (сертифициран одитор в публичния сектор) към Международния институт на вътрешните одитори (The IIA) от 2006 г. до 2010 г.

Участник и водещ лектор на много международни конференции и професионални форуми в областта на финансовия контрол, вътрешния и външния одит. Автор на редица публикации в областта на финансовия контрол, вътрешен одит, управление на риска и други.

Главен редактор на сп. „Финансов контрол” (2001-2005 г.) и сп. „Вътрешен одитор” (2004 - 2005 г.).

Владее английски и руски език.

Женен, с две деца.

На 26 март 2015 г. е избран от Народното събрание за председател на Сметната палата.

president@bulnao.government.bg
02 980-36-90