Председател на Сметната палата
 

 • Кабинет на председателя
   

 • Дирекция "Административно-информационно обслужване"
   
  • Отдел "Обща канцелария и деловодство"
  • Отдел "Информационно обслужване"
  • Отдел  "Човешки ресурси"
    
 • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
  Директор: И. Гугалова
   
  • Отдел "Управление на собствеността"
  • Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
    
 • Дирекция "Правно-нормативно осигуряване"
  Директор: Мариана Кацарова
   
  • Отдел "Правен"
  • Отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност"
    
 •  Дирекция "Развитие на одитната дейност"
  Директор: Т. Дончев
   
  • Отдел "Методология на одитната дейност"
  • Отдел "Планиране и анализ на одитната дейност"
    
 • Дирекция "Международна дейност и проекти"
  Директор: В. Ангелова
   
 • Звено "Връзки с обществеността"
  ръководител: Д. Денева - Казанджиева
   
 • Звено за вътрешен одит
  ръководител:Р. Чолеева-Киркова
   
 • Дирекция "Сигурност"