Председател на Сметната палата
 

 • Кабинет на председателя
   

 • Дирекция "Административно обслужване"
  Директор: С. Методиева
  • Отдел "Обща канцелария и деловодство"
  • Отдел "Архив и дигитализация"
    
 • Дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността"
  Директор: И. Гугалова
   
  • Отдел "Управление на собствеността"
  • Отдел "Финансово-счетоводни дейности"
    
 • Дирекция "Правно-нормативно осигуряване"
  Директор: М. Кацарова
   
  • Отдел "Правен"
  • Отдел "Правно-нормативно осигуряване на одитната дейност"
    
 •  Дирекция "Развитие на одитната дейност"
  Директор: Т. Дончев
   
  • Отдел "Методология на одитната дейност"
  • Отдел "Планиране и анализ на одитната дейност"
    
 • Дирекция "Международна дейност и проекти"
  Директор: К. Стоянчев
   
 • Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
   
 • Звено  "Човешки ресурси"
  Ръководител:Б. Тънкашева
   
 • Звено за вътрешен одит
  Ръководител:Р. Чолеева-Киркова
   
 • Дирекция "Сигурност"
  Директор:  В. Станчев
  • Отдел „Вътрешноведомствена сигурност”
  • Отдел „Киберсигурност”
  • Отдел "Информационно обслужване"
    
 • Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари
  Ръководител: В. Йорданов