Българската Сметна палата е част от европейските и международните професионални организации и институции.

Тя е член на Международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ от 12 юли 2001 г., а от 7 март 2002 г. е член на Европейската организация на Върховните одитни институции ЕВРОСАЙ.
 

И Н Т О С А Й

Международната професионална организация на ВОИ е ИНТОСАЙ. Тя е основана през 1953 г. в Куба. В нея членуват 192 ВОИ. Сметна палата на Република България е приета за член на ИНТОСАЙ на 12 юли 2001 г. ИНТОСАЙ е световно признат лидер, издава международните одитни стандарти, разработва методологии, осигурява обучение и насърчава обмяната на информация между членовете. ИНТОСАЙ е призната за помощен орган на ООН.

www.intosai.org

ЕВРОСАЙ

Върховните одитни институции (ВОИ) на 49 страни от Европа и ЕСП членуват в ЕВРОСАЙ. Основната цел на организацията е да съдейства за развитието на сътрудничеството между ВОИ‚ както и да способства за обмен на информация и документация‚ изследвания в областта на контрола на държавните финанси‚ унификация на терминологията във финансовия контрол.

www.eurosai.org