Контактният комитет обединява ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата (ЕСП).

Комитетът е структура с автономен, независим и неполитически характер. Контактният комитет насърчава обмена на професионални знания и опит в одита на европейските фондове и други въпроси, свързани с ЕС. С цел да съдейства за подобряване на финансовото управление на ЕС и доброто ръководство и контрол, той предоставя взаимна подкрепа и инициира и координира съвместни дейности в сферата на ЕС. Комитетът насърчава контактите и обменя информация със заинтересовани трети страни.

Сметната палата участва в следните работни групи на Контактния комитет:

- Мрежа за Лисабонската стратегия/Европа 2020;

- Работна група по структурните фондове;

- Работна група по данъка върху добавената стойност;

- Оперативна група по европейските счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) за държавите членки;

- Оперативна група по европейския банков надзор (наблюдатели);

- Мрежа за одит на фискалната политика (наблюдатели).