Европейската сметна палата (ЕСП) е една от петте институции на Европейската общност, създадена съгласно чл. чл. 246 – 248 на основния Договор за създаване на ЕО, с главна задача да извършва одит на отчетите за изпълнението на бюджета на Европейския съюз с цел подобряване на финансовото управление и отчетността пред гражданите на Европа за използването на публичните средства.

ЕСП извършва независим външен одит на финансите на съюза. Тя функционира като колегиален орган от 28 члена - по един от всяка държава членка. Членовете на ЕСП се назначават след съгласуване с Европейския парламент и по предложение на съответната държава членка.Мисията на ЕСП е да допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС, да насърчава управленската отговорност и прозрачността и да действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на Европейския съюз. Ролята на ЕСП, като независим външен одитор, е да проверява дали средствата на ЕС са правилно отчетени, дали са събрани и разходвани в съответствие с приложимите правила и разпоредби, и дали са постигнали добро съотношение между извършените разходи и реализираните ползи.

Палатата оповестява резултатите от работата си посредством публикуване на уместни, обективни и навременни доклади.

В рамките на програмата за 5-месечни одиторски стажове на одитори в ЕСП до края на 2006 г са били обучени десет одитори от Сметната палата на България. Бройките за стажуващи одитори се предоставят по инициатива на ЕСП, която определя и процедурата за подбор сред предложени кандидати за участие в гореспоменатата програма от съответната Върховна одитна институция (ВОИ).

От 1 януари 2007 г. България е представена със свой член в ЕСП. Първият член на ЕСП от България бе Надежда Сандолова (2007-2012). От 1 януари 2013 г. на тази длъжност е Илиана Иванова.

Ръководителите на ВОИ на държавите членки на ЕС и на Европейската сметна палата са обединени в Контактен комитет, който провежда срещите си веднъж годишно. Той предоставя възможност за сътрудничество и обмен на професионални знания и опит в одита на европейските фондове и други въпроси, свързани с ЕС. Ежедневен контакт се поддържа чрез служителите за връзка, определени от всяка институция. Създадени са работни групи, мрежи и оперативни групи с цел съдействие при разработването на общи позиции и практики.

 

Онлайн портал на Европейската сметна палата „Одит на публичния сектор в Европейския съюз

„Справочник за върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС“ - издание за 2019 г.

Годишен доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на европейския бюджет за 2018 г.

Кратък преглед на одита на ЕС - представяне на годишните доклади на ЕСП за 2018 г.