Сигнали за корупция, подкупване или пране на пари се подават срещу органи и организации от публичния сектор, както и срещу служители на Сметната палата.

 

Сигнали за корупция, подкупване или пране на пари се подават по един от следните начини:

1. на адрес: Сметна палата, Звено за борба с корупцията, подкупване или пране на пари, гр. София, ул. „Антим I“,№ 17, ет. 6, стая 607, лично или чрез лицензиран пощенски оператор/куриер;

2. чрез електронна поща: аnticorruption@bulnao.government.bg.

3. чрез форма за сигнали за корупция, подкупване или пране на пари.

 

Сигналът за корупция трябва да съдържа:

1. трите имена, съответно наименованието и седалището на сигнализиращия;

2. адрес за кореспонденция на подаващия сигнала;

3. телефон за контакт на подаващия сигнала;

4. конкретни данни за нарушението или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване, описание на деянието или обстановката, както и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице, документи в подкрепа на твърденията, ако лицето разполага с такива;

5. ако сигналът се подава срещу конкретно лице - имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота.

 

Анонимните сигнали, както и сигналите, подадени повторно, които не се основават на нови факти и обстоятелства, не се разглеждат.

 

Регистрирането на сигналите за корупция, подкупване и пране на пари се извършва съгласно Раздел III от Вътрешните правила за условията и реда за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

 

Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за приемането, регистрацията и разглеждането на съответния сигнал.

 

Отговорът по сигнала се съобщава на подателя най-късно в двумесечен срок от постъпването му.

 

При наличие на данни за престъпление Сметната палата изпраща сигнала и материалите към него, на Прокуратурата на Република България.