Информация за условията и реда за подаване на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Сигнали за нарушения на българското законодателство и на правото на Европейския съюз по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) могат да подават в Сметната палата, лица разполагащи с информация, получена и/или станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения или в друг работен контекст.

 

Сигналите за нарушения трябва да са се отнасят до една или повече от предметните области, посочени в чл. 3, ал. 1 и 2 от ЗЗЛПСПОИН и свързани с дейността на Сметната палата.

 

Сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения могат да се подават писмено или устно.

 

Писмените сигнали се подават по един от следните начини:

            1.  на хартиен носител чрез лицензиран пощенски оператор или чрез куриер, на адрес: гр. София, ул. „Антим I“ № 17, ет.6;

            2.  чрез електронна поща на адрес: signali@bulnao.government.bg;

 

Устни сигнали могат да се подават на място в Сметната палата, на адрес: гр. София, ул. „Антим I“, № 17, ет. 6, пред служител на Звено за борба с корупцията, подкупването и прането на пари.

 

Писменото подаване на сигнал се осъществява чрез попълване на формуляр, като сигнализиращите лица може да използват формуляра, утвърден от Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)  на адрес: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282.

 

Сигналите се обработват при спазване на задължението за поверителност, произтичащо от чл. 31 и чл. 32 от ЗЗЛПСПОИН. Не се събират лични данни, които явно не са от значение за разглеждане на конкретния сигнал, а ако бъдат случайно събрани, се заличават (чл. 32, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН). Достъп до личните данни, съдържащи се в сигналите за нарушения, имат единствено служителите, отговарящи за приемането, регистрацията и разглеждането на съответния сигнал.

 

Информация за реда за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали по ЗЗЛПСПОИН в Сметната палата, както и за защита на лицата подаващи сигнали се съдържа във Вътрешните правила за условията и реда за приемане, регистриране и разглеждане на сигнали в Сметната палата по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, приети с Решение №076/13.03.2024 г. на Сметната палата.