18.07.2022 г.

 

Агенция "Пътна инфраструктура" е изхарчила незаконно 118 млн. лева за поддръжка на тол системата. Това показва проверка на Сметната палата. Според одитната институция пътната агенция е избрала процедура "договаряне без предварително обявление", за да похарчи средствата, което е незаконно. Докладът е внесен в Народното събрание. Документът е за извършения одит за съответствие при сключването и изпълнението на договорите за обществени поръчки на АПИ във връзка с проектирането, изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа за периода от началото на проектирането на системата до края на 2020 г.

Предметът на поръчката е "Проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка за взаимодействието между програмните и апаратните ресурси и надграждане с нови функционалности на електронната система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка)".

Чрез избора на процедурата АПИ възлага дейностите на конкретна фирма с аргумента, че тя няма конкуренция за изпълнение на обществената поръчка поради технически причини. Мотивът е, че въпросната фирма е изградила тол системата по предходен договор с пътната агенция. Сметната палата е установила, че тол системата е проектирана и създадена като софтуер с отворен код и на възложителя са предадени изходният програмен код и техническата документация. Поради това изводът е, че няма основание по обективни технически причини да се приеме, че фирмата е без конкуренция като изпълнител на дейности за мониторинг и поддръжката на тол системата и не е законосъобразен изборът на процедурата за възлагането на обществената поръчка. Не може да бъде установен с достатъчна степен на сигурност и начинът на изчисляване на  прогнозната стойност - близо 118 млн. лв., и определянето на прогнозните единични цени и количества дейности.

Тези действия на АПИ в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП) са установени от Сметната палата при извършената проверка, която бе възложена на одитната институция с Решение на 44-тото Народно събрание от 18.12.2020 г. 

При одита са проверени пет процедури на възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП. Не е проверена процедурата за възлагане на проектирането и изграждането на електронната система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа - възлагането на този договор е извън обхвата на одита на Сметната палата, тъй като е бил проверен от Агенцията за държавна финансова инспекция по прокурорско постановление на Софийската градска прокуратура.

Нито една от проверените от Сметната палата процедури не е включена в план-графика на обществените поръчки на АПИ за съответната година, а с тях се ангажира значителен финансов ресурс на възложителя. Това се отнася и за посочената по-горе процедура "договаряне без обявление".

Проверено е възлагането чрез пряко договаряне и сключването на четири договора за правни услуги, като три от тях са сключени и изпълнени от една частна фирма.

Европейският съюз има задължителни нормативни изисквания в областта на европейските услуги за електронно събиране на такси. Сметната палата е дала препоръка да се направи анализ дали националното законодателство в тази област съответства на актовете на ЕС. Тази необходимост е установена по време на одита. Констатирано е, че по един от договорите за правни услуги АПИ е възложила на частната фирма да изготви проектите на националните законови и подзаконови нормативни актове в областта на електронното събиране на тол такси. За тази правна услуга е договорено АПИ да заплати 20 процента от възнаграждението на фирмата след обнародването на тези актове в Държавен вестник.

Проверени са също сключени дванайсет договора с директно възлагане на физически лица, свързани с дейности по изграждането и експлоатацията на електронна система за събиране на такси за ползване на републиканска пътна мрежа и с разяснителни кампании при стартирането на електронната система за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа.

При проведените договори са установени съществени несъответствия с правната рамка: липсват данни по какви критерии са определени участниците, поканени за участие в договарянето; в мотивите за провеждането на една процедура не е посочена подробна обосновка за липсата на административен капацитет; при четири обществени поръчки в профила на купувача е публикувано само ценовото предложение на избрания участник за изпълнител, не е публикувано техническото предложение, което е неразделна част от офертата и приложение към договор за обществена поръчка.

Не е осъществен адекватен мониторинг за изпълнението на сключените договори след проведени процедури чрез пряко договаряне и директно възложените договори на физически лица. Допуснати са съществени несъответствия с правната рамка, вътрешните правила и договорите. При някои от договорите с физическите лица предметът е уговорен, без да са конкретизирани отделните дейности, които следва да обхваща изпълнението. При отчитане на извършената работа от изпълнителите са посочени дейности, които не са част от предмета на договорите.

Съгласно решение на Сметната палата и на основание чл. 51, ал. 1 и чл.  57, ал. 1 от ЗСП, одитният доклад в частта му за установените нарушения на процедурите в областта на обществените поръчки се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки, а в частта за нарушенията на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция. Одитният доклад е изпратен и на председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура и на министъра на регионалното развитие и благоустройството.